Idag inleds teckningsperioden i Oboyas företrädesemission

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Bolaget”) beslutade den 9 oktober 2019, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 augusti 2019, om en nyemission av högst 11 457 807 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Idag inleds teckningsperioden i Företrädesemissionen, i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

”Oboya har sedan 2014 blivit en internationell koncern med egna produktionsenheter i Asien, Europa och Afrika och gått från en omsättning om 184 MSEK till 534 MSEK år 2018. Volymtillväxt har medvetet prioriterats framför lönsamhet. Sedan jag tog över som VD i maj 2018 har Oboya initierat en strategisk plan som har inneburit att flera lönsamhetsförbättrande åtgärder har implementerats. Som en effekt av detta har Oboya under de första nio månaderna 2019 uppnått en EBITDA om 37 MSEK och ett nettoresultat om 14 MSEK, vilket är det högsta i Bolagets historia. För att ytterligare ta ett steg mot vårt långsiktiga mål att uppnå en nettomarginal om 5-7 procent genomför vi nu Företrädesemissionen som kommer att stärka vår balansräkning och minska våra finansiella kostnader”, säger VD Rober Wu.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Oboya cirka 41,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 5,0 MSEK. I samband med Företrädesemissionen har Oboya erhållit teckningsförbindelser från VD Robert Wu genom närstående bolag och styrelseledamöterna Joachim von Schéele, Jan Fuglerud och Wenge Fu antingen genom närstående eller närstående bolag om cirka 16,3 MSEK, motsvarande 39,5 procent av Företrädesemissionen.  Därutöver har Bolaget ingått avtal med externa investerare om emissionsgarantier om cirka 16,7 MSEK, motsvarande 40,5 procent av Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2019 var införd i den av Euroclear Sweden AB för Oboya förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier av serie B i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie av serie B på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av (1) ny aktie av serie B. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,60 SEK per aktie.

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod30 oktober – 14 november 2019
Handel med teckningsrätter30 oktober – 12 november 2019
Handel med BTA30 oktober – omkring v. 49 2019
Offentliggörande av utfallOmkring den 19 november 2019

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar avseende Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder och anmälningssedlar på Bolagets och emissionsinstitutets hemsidor (www.oboya.se och www.aqurat.se).

Investerarträffar
Bolagets VD Robert Wu presenterar Oboya vid nedanstående tillfällen under teckningsperioden.

Stora Aktiedagen Göteborg
Datum: 4 november 2019 kl. 09:20 – 09:50
Plats: Mässans Gata 24, entré via Hotel Gothia Towers (sal G2)
Anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2019
Evenemanget kommer att sändas live via www.aktiespararna.se/tv/live och dagen efter läggs alla presentationer upp på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.

Investerarlunch Augment Stockholm
Datum: 7 november 2019 kl. 12:00 – 13:00
Plats: Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2
Anmälan: info@augment.se

Investerarkväll Augment Stockholm
Datum: 11 november 2019 kl. 18:30 – 19:00
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16
Anmälan: info@augment.se

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.