Kreditinstitut utförde tvångsförsäljningar av huvudägarens aktier på grund av ytterligare överbelåning av värdepapperskredit

Huvudägaren Robert Wu har genom närstående bolag Oboya Holding HK Ltd sedan tidigare ett värdepapperskredit hos ett kreditinstitut. Värdepapperskrediten som upptogs var avsedd för teckning i tidigare företrädesemission. Till följd av kraftiga nedsattes aktiekurs har kreditinstitutet genomfördes ytterligare tvångsförsäljningar av huvudägarens Oboya B aktier för justering av överbelåningen. Värdepapperskrediten var ursprungligen från 16,0 MSEK och har under senast månader reglerats till ca 4 MSEK och aktien har ett belåningsvärde om 20 procent. Tvångsförsäljningen sker tills att överbelåningen är reglerad i enlighet med belåningsvärdet.

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 735 630 935
E-post: robert.wu@oboya.se
Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl.22:00

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture Industries AB (publ) vision är att bli världsledande totalleverantör av produkter och tjänster till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling. Företaget ska växa med lönsamhet, både organiskt och via förvärv. Läs mer om Oboya på www.oboya.se.

Prenumerera

Dokument & länkar