Oboya genomför flytt av verksamhet och lager som innebär en årlig kostnadsbesparing om 5,0 MSEK

Report this content

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller “Bolaget”) genomför genom helägda dotterbolag i Sverige och Danmark flytt av verksamhet och lager. Förändringen innebär en årlig kostnadsbesparing om 5,0 MSEK med full effekt från det första kvartalet 2020. Flytten är en del av tidigare kommunicerade lönsamhetsförbättrande åtgärder och Bolagets strategiska plan för att uppnå en nettomarginal om 5–7 procent.

Oboya har tidigare meddelat att fokus för kommande år är att uppnå uthållig lönsamhet. För att nå det uttalade målet om en nettomarginal om 5–7 procent initierade Bolaget under andra kvartalet 2019 ett rationalisering- och besparingsprogram med fokus på sammanslagning och rationalisering med mål att reducera Bolagets operativa kostnader. Som ett led i denna strategi har Oboya genom dess helägda dotterbolag i Sverige och Danmark inlett flytt av verksamhet och lager som innebär en årlig kostnadsbesparing om totalt 5,0 MSEK. Åtgärderna påverkar inte dotterbolagens operativa verksamhet och det dagliga arbetet fortlöper under flyttperioden.

Centralisering av lagerlogistik i Sverige
Flytten i Sverige sker från Trångsund till Motala där det svenska dotterbolaget sedan tidigare har ett mindre lager. Således syftar flytten till att centralisera lagerlogistiken samt minska antalet lagerplatser. Kostnadsbesparingen är hänförlig till minskade hyreskostnader för lokal och uppgår till cirka 3,0 MSEK årligen med effekt från januari 2020.

Flytt av verksamhet i Danmark
I det danska dotterbolaget avvecklades all egen produktion under det tredje kvartalet 2019. Produktionen har istället lagts på extern part, vilket förbättrar Oboya-koncernens rörelsekapital och reducerar kostnadsbasen. Besparingarna är således hänförliga till minskade kostnader för lokal, personal och energiförbrukning och uppgår till cirka 2,0 MSEK årligen med full effekt från januari 2020. Efter verksamhetsförändringen kommer det danska dotterbolaget flytta till närliggande och mindre lokaler som är bättre anpassade för den nya verksamheten.

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.