Oboya genomför företrädesemission om 41,2 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3 2019

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Bolaget”), listat på Nasdaq First North Growth Market, har idag med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 augusti 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 11 457 807 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 33,0 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets balansräkning och flexibilitet samt minska Bolagets kapitalkostnad. Vid återbetalning av lån kommer Bolagets finansiella kostnader minska, vilket för Oboya ett steg närmare sitt långsiktiga mål att uppnå en nettomarginal om 5-7 procent. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 22 oktober 2019. Tidigare kommunicerat datum var den 21 november 2019.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av aktier av serie B om cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader.
  • För varje befintlig aktie av serie B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 33,0 MSEK motsvarande, 80 procent av Företrädesemissionen, varav 16,3 MSEK avser teckningsförbindelser och 16,7 MSEK avser emissionsgarantier.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 28 oktober 2019.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 30 oktober och den 14 november 2019.

Bakgrund och motiv

Oboya är en internationell koncern som bedriver verksamhet inom produktion, distribution och försäljning av insatsprodukter och tjänster till odlingsindustrin. Bolaget har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Kina, Hong Kong, Vietnam, Kenya, Indien och Holland. Genom Oboyas breda sortiment kan dess kunder minska antalet leverantörer och effektivisera sina inköp, något som de flesta konkurrenter inte erbjuder. Genom Bolagets produktionsenheter är Oboya nära sina kunder och de regioner där behov av produkterna finns. Innovation och utveckling av nya produkter är en viktig framgångsfaktor för Oboya.

Volymtillväxt har kännetecknat Oboyas verksamhet de senaste åren och för kalenderåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 533,5 MSEK. Bolagets orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på samtliga marknader och Bolaget bedömer att innevarande verksamhetsår kommer uppvisa en positiv resultatutveckling. Bolagets fokus för kommande år är att uppnå lönsamhet baserad på organisk tillväxt framför företagsförvärv. För att nå det uttalade målet om en nettomarginal om 5-7 procent initierade Bolaget under 2018 ett effektiviserings- och besparingsprogram som berör hela koncernen med fokus att reducera Bolagets operativa kostnader. De genomförda lönsamhetsförbättrande åtgärderna kommer att resultera i årliga besparingar om cirka 20 MSEK med full effekt från det tredje kvartalet 2019. Därutöver har en rationalisering av operativa enheter initierats under det andra kvartalet 2019. Syftet med detta är att renodla och integrera verksamheter i Europa, vilket beräknas medföra årliga besparingar och positiva synergieffekter om cirka 7 MSEK med full effekt från det första kvartalet 2020. Därutöver fortsätter Bolaget arbetet med försäljning av dess fastigheter i Kina. Bolaget avyttrade den 5 september 2019 en av fastigheterna för cirka 38 MSEK vilket bättrar Bolagets likviditet med cirka 15 MSEK. Därutöver finns ytterligare en fastighet med tillhörande mark i Kina till försäljning till ett pris om cirka 33-38 MSEK.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets balansräkning och flexibilitet samt minska Bolagets kapitalkostnad. Vid återbetalning av lån kommer Bolagets finansiella kostnader minska, vilket för Oboya ett steg närmare sitt långsiktiga mål att uppnå en nettomarginal om 5-7 procent.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Oboya har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 augusti 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 11 457 807 aktier av serie B. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 417 359,10 SEK från 834 718,23 SEK till 1 252 077,33 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 33,3 procent.

För varje befintliga aktie av serie B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 30 oktober till och med den 14 november 2019.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

I samband med Företrädesemissionen har Oboya erhållit teckningsförbindelser från VD Robert Wu genom närstående bolag och styrelseledamöterna Joachim von Schéele, Jan Fuglerud och Wenge Fu genom antingen närstående eller närstående bolag om cirka 16,3 MSEK, varav cirka 15,9 MSEK avses erläggas genom kvittning av fordringar mot Bolaget. Andelen teckningsförbindelser i Företrädesemissionen uppgår därigenom till 39,5 procent. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

Därutöver har Bolaget ingått avtal med externa investerare om emissionsgarantier om cirka 16,7 MSEK, motsvarande 40,5 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av aktier av serie B, 12 procent av garanterat belopp. En efterföljande riktad kvittningsemission av aktier av serie B kommer att genomföras för det fall garanter valt att erhålla ersättning i form av aktier av serie B. Teckningskursen i en sådan riktad kvittningsemission ska vara densamma som i Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

24 oktober 2019Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

 
24 oktober 2019Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
25 oktober 2019Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
30 oktober – 14 november 2019Teckningsperiod
30 oktober – 12 november 2019Handel i teckningsrätter
19 november 2019Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Tidigareläggning av delårsrapport

Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal till den 22 oktober 2019. Tidigare kommunicerat datum var den 21 november 2019.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD
Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 08.00.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.