Oboya Horticulture Industries AB: Delårsrapport januari – september 2019

Report this content

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,1 (116,6) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,1 (3,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,9 (0,3) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,9 (0,3) procent exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 8,3 (-5,4) MSEK.
 • Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 0,36 (-0,24) SEK.

FÖRSTA-TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 376,7 (390,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 37,4 (12,9) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,5 (3,9) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 (1,0) procent exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 13,5 (-7,2) MSEK.
 • Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 0,59 (-0,31) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

 • Oboya Horticulture har sålt en av produktionsfastigheterna i Kina och frigör 38,4 MSEK.
 • Oboya Horticultures har under kvartalet erhållit flera viktiga order från kunder.
 • Oboyas styrelseordförande Lars Rosén har avgått p.g.a. hälsoskäl.
 • Oboya Horticulture Industries AB avhöll extra bolagsstämma den 15 augusti 2019. Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt förslag i kallelsen.
 • Oboya Horicultures huvudägare Robert Wu har omvandlat samtliga sina A-aktier till B-aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Oboya genomför företrädesemission om 41,2 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3 2019.

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

 • Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå uthållig lönsamhet baserad på organisk tillväxt framför företagsförvärv. Tidigare kommunicerat omsättningsmål om 1 000 MSEK till år 2022 kvarstår. Bolagets övriga finansiella mål gäller också oförändrat, inklusive en nettomarginal på 5–7 procent.
 • Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på samtliga marknader.  Bolaget bedömer att man kommer att visa en positiv resultatutveckling under innevarande verksamhetsår. Detta utgör ett tydligt avstamp för kommande år.

Certified adviser

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 08.30.

Delårsrapporten och ytterligare information finns tillgängliga på http://www.oboya.se/investerare/finansiella-rapporter/

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

Prenumerera