Oboya offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 9 oktober 2019 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 25 oktober 2019, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Oboyas hemsida (www.oboya.se) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

För varje befintlig aktie av serie B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt.  Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 30 oktober – 14 november 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader.
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Presentationstillfällen

4 november 2019, kl. 09:20, Stora Aktiedagen Göteborg 2019, Mässans Gata 24 (Sal G2, entré via Hotel Gothia Towers).
Anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2019
7 november 2019, kl. 12:00, Investerarlunch Augment Stockholm (Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2).
Anmälan: info@augment.se
11 november 2019, kl. 18:30, Investerarkväll Augment Stockholm (IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16).
Anmälan: info@augment.se

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Wu, VD
Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Oboya Horticulture Industries AB
Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

VIKTIG INFORMATION
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.