Kallelse till årsstämma i ObsteCare AB

Report this content

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ), org. nr 556670-3038, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018, klockan 17.00, på IVA Konferenscenter,

Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan


Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på stämman skall

  •  dels senast onsdag 25 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
  •  dels senast måndag den 30 april 2018 anmäla sig till Bolaget under adress:
    ObsteCare AB, Kammakargatan 7, 111 40 STOCKHOLM, eller via mail info@obstecare.com eller per telefon 08-751 56 27.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing har skett den 25 april 2018.

Stämmoärenden

Förslag till dagordning:

1.      Stämman öppnas.

2.      Val av ordförande vid årsstämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Framläggande och godkännande av dagordning.

5.      Val av justeringsmän.

6.      Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Anförande av företagsledningen

8.      Framläggande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.      Beslut:

а) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

10.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11.    Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.

12.    Beslut om arbetsordning för valberedningen.

13.   Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14.    Stämman avslutas.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1. Valberedningen föreslår att Peter Risberg utses till årsstämmans ordförande.

Punkt 10. Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (föregående periods arvoden inom parantes): styrelsens ordförande 150 000 kronor (100 000 kronor), ledamot som ej är anställd i bolaget 75 000 kronor (50 000 kronor).

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 375 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11. Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter: omval av Harald Almström, Maria Borelius, Christina Hugosson, Johan Itzel och Peter Risberg.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Peter Risberg.

Till revisor för tiden fram till nästa årsstämma föreslås omval av Allegretto Revision KB som revisionsbyrå med Eva Stein som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 12. Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om instruktion till valberedning i enlighet med bilaga 1.

Årsredovisningens framläggande

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017, hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, från och med den 3 april 2018.

Stockholm den 27 mars 2018

ObsteCare AB

Styrelsen