Kommuniké från årsstämma den 28 mars 2019

Aktieägarna i ObsteCare AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 28 mars 2019 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

  • Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.
  • Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes.
  • Stämman beslutade vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2018.
  • Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • Som styrelseledamöter valdes Bo Lundblad (nyval), Maria Borelius (omval), Harald Almström (omval), Johan Itzel (omval) och Peter Risberg (omval).
  • Som styrelseordförande valdes Christina Hugosson (nyval).
  • Revisor Eva Stein omvaldes. 
  • Styrelsen bemyndigas av stämman att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission på upp till 6 500 000 aktier. 

Samtliga beslut togs enhälligt.

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar