Kvartalsrapport 2018 kvartal 1 – jan-mars

2018 börjar med tillväxt

Första kvartalet

 

  • Nettoomsättningen ökar till 110 (55) KSEK.
  • Användningen av förbrukningsartiklar hos befintliga kunder ökar med tre gånger.
  • I mars stärktes ObsteCares organisation inom marknadsföring och kommunikation.
  • ObsteCare presenterar AFL-metoden på en internationell vetenskaplig kongress, EBCOG, i Paris med deltagare från hela världen.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -773 (-489) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,05) SEK.
    Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411 852  (10 104 542) st. 
  • ObsteCare noterades på Aktietorget 4 januari 2018. 

+ 100 % FörsäljningstillväxtKommentarer från VD

Det är med glädje jag har förmånen att presentera ObsteCares första kvartalsrapport som noterat bolag. Försäljningen har dubblerats jämfört med motsvarande period kvartal 1 2017 -  110 KSEK (55 KSEK). Extra glädjande är att faktureringen av förbrukningsartiklar till befintliga kunder har tredubblats under perioden - 72 KSEK (23 KSEK).

Att faktureringen av förbrukningsartiklar kontinuerligt ökar hos befintliga kunder är en stark indikation på värdet av AFL-metoden.

Obstecare jobbar nu kontinuerlig framåt för att stärka denna positiva utveckling. Detta sker parallellt inom tre områden; direktberbetning av kunder, närvaro på kongresser och förbättrad webbnärvaro.

Direkt bearbetning har under kvartalet skett på ett antal marknader både inom och utom Skandinavien. Som ett exempel kan nämnas den spanska marknaden där vi tecknade ett återförsäljaravtal i slutet av förra året. Där har flertalet kundbesök genomförts både av ObsteCares personal tillsammans med vår partner samt vår partner ensam. Omfattande utbildning har genomförts av säljkåren på plats i Spanien. Detta har genererat flertalet intressanta ”leads” vilka nu bearbetas.

Vi kommer att närvara på ett antal kongresser för obstetriker och gynekologer under året. Den första avhölls i Paris 8-10 mars och generade intressanta kontakter från förlossningsläkare, framförallt i Europa och Mellanöstern. Efter periodens utgång deltog företaget också i ”Vårmötet i Perinatalogi” för förlossningsläkare, barnmorskor och barnläkare.

För att öka och förbättra närvaron på webben har ett internt projekt definierats där företaget i flera steg gradvis kommer att förbättra sin webbnärvaro. I första steget av detta kommer en förbättrad hemsida driftsättas följt av en förbättrad kommunikation med kunder via olika sociala medier.

Under perioden har vi systematisk börjat bygga upp organisationen för att långsiktigt kunna supporta de marknads- och säljaktiviteter vi ser framför oss. Detta har i första stadiet lett till att företaget har stärkts med en erfaren person inom marknadsföring som också kommer att ta ansvaret för företagets IR verksamhet. Arbete pågår också med att stärka organisationen både i form av internationella säljresurser och kliniskt kundstöd.

ObsteCare noterades på Aktietorget den 4 januari 2018. Under början av kvartalet avslutades den pågående emissionen och slutlikvid betalades in till företaget.  

Inför emissionen definierade vi tre fokusområden för framtiden; ökade försäljningsinsatser, stärka organisationen och ett breddat kunderbjudande. Vi exekverar nu enligt den planen och har tagit stora steg framåt på de två första. Vi kommer att fortsätta öka insatserna inom dessa områden och under sommaren starta aktiviteter inom det tredje området för att långsiktigt säkra ett förbättrat kunderbjudande.

Väsentliga händelser efter perioden

Företaget deltog i ”Vårmötet i Perinatalogi” i Falun 19-20 april.

Jag ser med spänning fram emot resten av året.

Johan Itzel  - VD i ObsteCare AB

 

Kort om Obstecare

ObsteCares affärsidé är att skapa tryggare förlossningar, genom att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården som stödjer mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, och beror oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.

En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet vilket representerar cirka en miljon kvinnor varje år bara i Europa. Av dessa slutar många med kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet leder till stora kostnader för vården i samband med förlossningen, men också längre fram i livet, på grund av högre frekvens av förlossningsrelaterade skador.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som mäter halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid Lactate). Hög nivå av mjölksyra gör att livmodern fungerar sämre och kvinnans värkar blir svaga. Redan på ett tidigt stadium kan man med ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet. 

Den metod man idag använder över hela världen vid värksvaghet är värkstimulerande dropp med oxytocin, vilket ofta inte ger önskad effekt. Med information om mjölksyrehalten i fostervatten kan förlossningspersonalen få ett objektivt underlag för att ta beslut om olika insatser i samband med förlossningen. Värksvagheten kan övervakas och hanteringen av värkstimulerande dropp kan individanpassas, vilket ökar sannolikheten för en normal

förlossning med färre komplikationer för både mor och barn.

Idag erbjuder ObsteCare ett system, AFL® Monitoring System, för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.  AFL® är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och analysutrustning.  Företaget tillhandahåller också klinisk utbildning i diagnostik och behandling av värksvaghet.

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband med förlossningen.

För mer information se www.obstecare.com

  

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

GRANSKNING AV REVISOR

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport för andra kvartalet 2018 kommer att offentliggöras 2018-08-16.

KONTAKT INFORMATION

Johan Itzel, VD

ObsteCare AB, Karolinska Science Park

Fogdevreten 2, 17165 Solna

070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar