Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Report this content

Bra start på 2019 - 130 % Försäljningstillväxt

Kvartalet Q1, 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen ökar till 253 (110) KSEK.
  • ObsteCare erhåller order från USA
  • ObsteCare har konsultationsmöte med FDA som fastställer val av ansökningsprocess
  • ObsteCare presenterar AFL® -metoden på internationella medicinska kongresser i Dubai, Italien och Holland.
  • ObsteCares stärker säljorganisationen inom klinisksupport. 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 112 (-773) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,082 (-0,050)
    • Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411 852 st (13 411 852 st)

ommentarer från VD

Ekonomi
Vi startar året med god energi på säljsidan och med ökande intäkter för ObsteCare. Första kvartalet i år uppgår försäljningen till 253 KSEK. Det är en ökning med 130% mot föregående år, då försäljningen samma period landade på 110 KSEK. 
Förlusterna ökar dock från -773 KSEK till -1112 KSEK, vilket är en följd av de investeringar vi gör för framtiden i form av försäljningsaktiviteter. 

USA
Som ett resultat av beslutet om att tidigarelägga planerna för en bearbetning av USA-marknaden, fick vi under kvartalet en order på mätsystem från vår distributör i USA. Avsikten är att distributören ska starta en utvärdering med slutkund under andra kvartalet. Syftet är att samla in erfarenheter, input och engagemang, för att en snabb marknadsintroduktion ska kunna ske. Detta när produkten är regulatoriskt godkänd av FDA för kommersiell försäljning på USA-marknaden. I mars hölls ett möte mellan ObsteCare och FDA, som är USA’s motsvarighet till svenska Läkemedelsverket. Syftet med mötet var att klarlägga i enlighet med vilken process ansökan om regulatorisk godkännande skall göras. Under mötet bekräftades det antagande som ObsteCare gjort. Ansökan kommer att ske enligt den s.k. De-Novo processen, som gäller för helt nya produkter. Målsättningen är att ansökan skall lämnas in under Q2 och att ett regulatoriskt godkännande blir klart under 2019.

Försäljning
Förutom aktiviteterna i USA så intensifierades även bearbetningen av andra marknader. ObsteCare deltog i januari vid Arab Health – en av Asiens största affärsevent, samt vid en lokal mässa i Holland. Under mars presenterades också ObsteCare vid Europas största medicinska mässa för förlossningsvården, som hölls i Turin. 
Dessa aktiviteter är medicinska kongresser, vilka är ett mycket effektivt sätt för oss att både skapa kännedom om vårt varumärke och AFL®-metoden, men framförallt med syfte att generera försäljning genom att exponera oss på mässorna och etablera en direktkontakt med viktiga slutkunder och distributionspartners. AFL® -metoden har vid kongresserna dessutom presenterats inom ramen för de medicinska programmen, vilket är ett viktigt erkännande för ObsteCare och skapar ett ännu större intresse för metoden. Resultatet av arbetet med kongresserna kommer att visa sig längre fram i väsentligt ökad försäljning. Vår närvaro vid dessa kongresser har lett till ett antal nya distributörskontakter på olika marknader. Diskussioner med ett antal av dessa pågår, med målsättningen att bredda vårt distributionsnät.

Teamet
Under mitten av kvartalet stärktes ObsteCares säljteam med en Klinisk Specialist, med lång erfarenhet från förlossningsvården och även som säljare. På så sätt har bearbetningen av slutkunder intensifierats väsentligt. Det bidrar också till att vi dessutom erbjuder en mycket kompetent och förtroendeingivande support till våra befintliga kunder.

Väsentliga händelser efter perioden 
Efter periodens utgång avslutade ObsteCare sin nyemission. Bolaget fick därmed in 9,6 MSEK i nytt kapital. Emissionen skedde till kursen 2,65 kronor. Slutkursen på Spotlight aktiemarknad har sedan emissionen avslutats legat i intervallet 3,95 - 3,55 kr, mer än 30 % över tekningskursen.

Johan Itzel - VD i ObsteCare AB

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder tryggare förlossningar för mamma, barn och förlossningskliniken.

Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över och beror oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder ofta till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. Dessa förlossningar slutar ofta med akut kejsarsnitt och en ökad risk för allvarliga komplikationer för både mamma och barn.

Ca 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet, vilket representerar cirka en miljon kvinnor varje år bara i Europa. Ett kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet medför stora kostnader för vården i samband med förlossningen, men också längre fram i livet. Detta till följd av förlossningsrelaterade skador som kan vara både psykiska och fysiska.

Livmodern är en muskel, vars uppgift är att under värkarbetet vid förlossning, rytmiskt pressa ut barnet. Livmodern fungerar som vilken annan muskel som helst i kroppen. Den kan vid hög påfrestning under ett långdraget värkarbete drabbas av utmattning till följd av för höga halter av mjölksyra.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som bygger på mätning av halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid Lactate).

En hög nivå av mjölksyra, gör att livmoderns arbete fungerar sämre och kvinnans värkar blir svaga. Redan tidigt i förlossningsarbetet, kan man med ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet. AFL®-metoden ger nyckelinformation om kvinnans status och förmåga. Det ökar möjligheten för förlossningsläkarna att hantera förlossningen på bästa sätt, anpassat för varje kvinna.

Idag används värkstimulerande dropp (oxytocin) världen över, som behandling vid värksvaghet. Samma dos och behandling till alla kvinnor, vilket ofta inte ger önskad effekt. Genom att använda AFL®-metoden och få rätt information om varje kvinnas status, kan också behandlingen med värkstimulerande dropp, individanpassas för varje kvinna. Det ökar sannolikheten för en normal, vaginal förlossning med färre komplikationer för både mamma och barn.

ObsteCare erbjuder ett system, AFL® Monitoring System, för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFL® är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och analysutrustning. I erbjudandet ingår också klinisk utbildning i diagnostik och behandling av värksvaghet.

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband med förlossningen.

För mer information se www.obstecare.com 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Rapporten har upprättats enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

GRANSKNING AV REVISOR
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport för andra kvartalet 2019 kommer att offentliggöras 2019-08-21.

KONTAKT INFORMATION
Johan Itzel, VD
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar