• news.cision.com/
 • ObsteCare AB/
 • Obstecare AB Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30, Försäljningen fördubblad under första halvåret

Obstecare AB Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30, Försäljningen fördubblad under första halvåret

Report this content

Rapportperioden 1 januari - 30 juni

 • Nettoomsättningen under perioden uppgår till 513 (287) KSEK                                                                         
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -3 277 (-1 671) KSEK                                                                          
 • Resultat per aktie uppgår till -0,192 (-0,125) Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 17 044 855 st (13 411 852 st)             

Kvartalet 1 april – 30 juni

 • Ett distributionsavtal tecknas med Holländska BMA Professionals, för länderna Belgien, Holland och Luxemburg.
 • Första ordern kommer in från BMA.
 • Produkten exponeras på stort event i USA
 • Styrelsen i ObsteCare AB beslutar att genomföra en nyemission.
 • Största ägaren Peder Månsson visar att han satsar på bolaget genom att öka ägarandelen från 19,1% till 21,2%.
 • Nyemissionen tillför bolaget 9,6 MSEK.
 • Nettoomsättningen under perioden uppgår till 260 (178) KSEK.                                                                        
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -2 165 (-904) KSEK.                                                                            

Resultat per aktie uppgår till -0,127 (-0,067) Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 17 044 855 st (13 411 852 st).

Väsentliga händelser efter perioden

 •  Fokus på försäljning stärks med Claes Blanche som tillförordnad VD.
 •  Den amerikanska distributören CCSI, påvisar att det finns en mycket stor försäljningspotential genom att vara först ut på den amerikanska marknaden.
 •  Positiv återkoppling från CCSI efter genomförd användarstudie på 72 patienter.
 •  ObsteCare fördjupar samarbetet med CCSI och har beslutat att tillsammans med dem ytterligare stärka underlaget kring riskanalysen utifrån FDA’s utökade krav. Allt för att säkra ett positivt beslut gällande godkännande. Den slutliga FDA-ansökan beräknas vara inskickad innan utgången av Q3 2019.

Kommentarer från VD
Jag ser fram emot att få bidra till bolagets utveckling som nytillträdd tillförordnad VD. Det är ofantligt roligt att möta det ökade intresse vi ser från marknaden för bolagets produkter. Det ger också en speciell känsla att veta att metoden och produkterna har stor potential att förbättra förlossningssjukvården genom att minska antalet akuta kejsarsnitt och bidra till att minska lidande för mammor och barn under förlossning.

Under september månad startar vi en genomgång av allt publicerat kliniskt material, för att dokumentera de fakta som finns gällande metodens hälsoekonomiska fördelar.

Jag drar också paralleller med tidigare produkter jag arbetat med när det gäller instrument med tillhörande förbrukningsartiklar. Det är mycket spännande att se hur säljkurvan kan stiga brant, när antalet sålda instrument ökar och användandet av förbrukningsartiklar går upp.

I mars deltog vi vid ett stort vetenskapligt möte kring förlossningssjukvård i Turin, där vi också visade upp vårt system. Där hölls även en uppskattad presentation kring AFL®-metoden.

 I juni presenterades och visades vårt system på en av de största mässorna kring förlossningssjukvård i USA och fick stor positiv uppmärksamhet. Då systemet ännu inte är godkänt av FDA, gav detta ändå en bra möjlighet att tidigt utvärdera intresset och att få feedback kring produkten.

Som vi berättat tidigare så har vi diskussioner med flera nya intresserade distributörer. Det viktiga är att utvärdera och välja rätt samarbetspartners, som kan förlossningsvård och har en stark marknadsnärvaro i respektive land. Våra distributörer måste vara villiga att investera i att etablera vår metod. Vi har arbetat fram en bra process för utvärdering.

Under hösten kommer vi att genomföra ett antal betydande marknadsaktiviteter, både i Sverige samt internationellt, som kommer att ge positiva säljresultat både på kort och lång sikt. Framtiden för ObsteCare ser positiv ut.

Nyemission
Nyemissionen tillförde bolaget 9,6 MSEK. Vi tackar för förtroendet och välkomnar såväl nya aktieägare som tidigare ägare in i framtiden med ObsteCare.

Försäljning
Försäljningen under kvartal 2 ökade med 46%. Sett under perioden jan- juni, fördubblades nästan försäljningen, jämfört med samma period föregående år. Försäljning av instrument har stått för den största delen av försäljningsökningen och försäljningen av mätprober ökar i takt med att fler instrument placeras på förlossningsavdelningar och börjar användas. Under kvartal 2 tecknades avtal med en ny distributör för regionen Belgien/Nederländerna/Luxemburg, och de instrumenten har levererats. Vår plan är att starta upp en ny kund per kvartal.

Ekonomi
Ekonomin är åter stark efter nyemissionen, och vi planerar nu att öka våra aktiviteter i takt med vad ekonomin tillåter.

USA – FDA
Arbetet med att få produkten godkänd hos FDA pågår fortsatt med full kraft och vi har nu haft en avstämning med vår distributörspartner för Nordamerika kring planen för vår ansökan.

Teamet
Sälj och kliniska teamet som förstärktes under våren, är nu väl etablerat, och redo för att kunna starta upp nya användare och distributörer. Under hösten kommer vi att ytterligare stärka teamet genom att tillsätta fler resurser bland annat inom regulatory, kvalitet och instrumentutveckling.

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder tryggare förlossningar för mamma, barn och förlossningskliniken. 
Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över och beror oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder ofta till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. Dessa förlossningar slutar ofta med akut kejsarsnitt och en ökad risk för allvarliga komplikationer för både mamma och barn.

Ca 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet, vilket representerar cirka en miljon kvinnor varje år bara i Europa. Ett kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet medför stora kostnader för vården i samband med förlossningen, men också längre fram i livet. Detta till följd av förlossningsrelaterade skador som kan vara både psykiska och fysiska. 

Livmodern är en muskel, vars uppgift är att under värkarbetet vid förlossning, rytmiskt pressa ut barnet. Livmodern fungerar som vilken annan muskel som helst i kroppen. Den kan vid hög påfrestning under ett långdraget värkarbete drabbas av utmattning till följd av för höga halter av mjölksyra.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som bygger på mätning av halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid Lactate).

En hög nivå av mjölksyra, gör att livmoderns arbete fungerar sämre och kvinnans värkar blir svaga. Redan tidigt i förlossningsarbetet, kan man med ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet. AFL®-metoden ger nyckelinformation om kvinnans status och förmåga. Det ökar möjligheten för förlossningsläkarna att hantera förlossningen på bästa sätt, anpassat för varje kvinna.

Idag används värkstimulerande dropp (oxytocin) världen över, som behandling vid värksvaghet. Samma dos och behandling till alla kvinnor, vilket ofta inte ger önskad effekt. Genom att använda AFL®-metoden och få rätt information om varje kvinnas status, kan också behandlingen med värkstimulerande dropp, individanpassas för varje kvinna. Det ökar sannolikheten för en normal, vaginal förlossning med färre komplikationer för både mamma och barn.

ObsteCare erbjuder ett system, AFL® Monitoring System, för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.  är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och analysutrustning.  I erbjudandet ingår också klinisk utbildning i diagnostik och behandling av värksvaghet. AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband med förlossningen.

För mer information se www.obstecare.com 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Rapporten har upprättats enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

GRANSKNING AV REVISOR
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 kommer att offentliggöras 2019-11-20.

KONTAKT INFORMATION
Claes Blanche, VD
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
Tel: +46 (0) 738 525 058
Mail: claes.blance@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019.  

Prenumerera

Dokument & länkar