ObsteCare AB tillförs ca 30,5 MSEK i kontanta medel efter genomförd företrädesemission

ObsteCare AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 37,5 MSEK tecknats till ca 48 %, motsvarande ca 18 MSEK. Emissionsgaranterna kommer därmed att teckna sig för ca 12,5 MSEK upp till den garanterade nivån för emissionen, vilket innebär att ObsteCare totalt tillförs ca 30,5 MSEK.

Nyemissionen avsåg högst 17 044 855 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption, av serie TO1, till en kurs av 2,20 SEK. Därutöver har en extra bolagsstämma beslutat att utge en ytterligare option, av serie TO2, för varje tecknad och tilldelad unit, vilken kommer att distribueras till de som tilldelas i emissionen (efter emissionens registrering).

Totalt tecknades, oaktat ersättning till de garanter som väljer kvittning mot nyemitterade units, 8 162 683 units, varav 6 905 893 st med företrädesrätt och 1 256 790 utan företrädesrätt. Emissionsgaranterna kommer att tillföra 5 700 949 units. Emissionens fulla antal kommer därmed att uppgå till 13 863 632 units. Totalt tillförs ObsteCare i kontant emissionslikvid därmed ca 30,5 MSEK före emissionskostnader. Kvittningar ingår i ovanstående med ca 400 000 SEK. Totalt kommer 192 954 units därutöver att emitteras till de emissionsgaranter som väljer att erhålla sin ersättning i form av kvittningar mot nyemitterade units.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 31 101 441 aktier i Bolaget och sammanlagt 14 056 586 teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 405 658,60 SEK till 3 110 144,10 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket.

Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 14 april – 8 maj 2020. Samtliga tecknare har erhållit full tilldelning. Avräkningsnotor avseende tecknade units utskickas inom kort och skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. För tecknare som anmält teckning via depå hos förvaltare kommer tilldelning att meddelas via densamma.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight. Notera att den genom extra bolagsstämma beslutade tillkommande teckningsoptionen, TO2, inte ingår i den unit som handlas, utan kommer via emissionsinstitutets försorg efter emissionens registrering, att distribueras till de som ursprungligen tilldelats teckning i emissionen.  Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 på Spotlight kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

VD Carina Lindqvist kommenterar: ”Vi är otroligt glada över det intresse ObsteCare har tilldragit sig och vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna på den spännande resa som vi har framför oss. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera våra marknadsaktiviteter och utöka vår säljorganisation, inför den ökade efterfrågan vi ser framför oss.”

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lindqvist, vd, ObsteCare AB
Telefon: 076-199 30 13
E-post: carina.lindqvist@obstecare.com


Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
19 maj 2020, kl 11:30.

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.  Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST). För ytterligare information om bolaget.

 

www.obstecare.se

Prenumerera

Dokument & länkar