Kommuniké från årsstämma 2019 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 7 maj 2019

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag, den 7 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och omvalde styrelseledamöterna Mia Arnhult, Patrik Tillman, Elin Ryer och Anna Frick. Som ny styrelseledamot valdes Johan Mark. Kia Orback Pettersson och Jacob Wall som hade avböjt omval lämnade styrelsen i samband med årsstämman. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tillman. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 215 000 kr (tidigare 195 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 150 000 kr (tidigare 135 000 kr) vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 815 000 kr (tidigare 870 000 kr). Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2020. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman fattade även beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2020 som beslutades av årsstämman 2018.

Stämman fattade också beslut om att ändra bolagets bolagsordning så att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 500 000 och högst 2 000 000 kr till lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kr (§ 4 i bolagsordningen), samt att bolagets antal aktier ändras från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 (§ 5 i bolagsordningen).

Stämman fattade vidare beslut om att godkänna den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med högst 594 622,2 kronor genom nyemission av högst 5 946 222 aktier (”Företrädesemissionen”). En (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 4,2 kr per aktie och ska erläggas genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran på bolaget. Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 24 maj 2019. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 28 maj – 11 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget efter registrering av beslutet fattat vid årsstämman beräknat som om Företrädesemissionen fulltecknas.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande

+46 733 50 61 20

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.