• news.cision.com/
  • Odd Molly/
  • Odd Molly förvärvar ytterligare tre lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK

Odd Molly förvärvar ytterligare tre lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK

Report this content

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 31 mars 2021

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 MSEK med ett driftnetto om 9,0 MSEK.  

Fastigheterna har en samlad uthyrningsbar area om knappt 14 500 kvadratmeter. Den samlade hyresintäkten uppgår till 10,3 MSEK och fastigheterna har ett driftnetto om cirka 9,0 MSEK. De tre fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen i Borås med närhet till väg 40 som trafikerar sträckan Jönköping till Göteborg. De två större fastigheterna är belägna i industriområdet Ramnaslätt väster om Borås centrum med uthyrningsbar area om 6 537 respektive 5 700 kvadratmeter.

Förvärven sker genom bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna är beräknade till cirka 62 MSEK. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 2 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 38,4 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Tillträdesdagen är planerad till den 15 april 2021.

Odd Mollys totala fastighetsbestånd ökar genom transaktionen från idag 1 026 MSEK till drygt 1 163 MSEK, inklusive den avsiktsförklaring avseende förvärvet av fastigheten i Varberg som meddelades 13 januari 2021. Antalet uthyrningsbara kvadratmeter stiger från cirka 127 500 till cirka 142 000 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar från 61,3 MSEK, inklusive tidigare annonserade förvärv och tillbyggnad i Kristianstad, till 70,3 MSEK. Ovanstående sammanställning exkluderar den planerade nybyggnationen i Vaggeryd Logistikpark som offentliggjordes i pressmeddelande den 22 december 2020 om 6 000 kvadratmeter.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 120

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet +46 735 026 877

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 12:20 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om Odd Molly International AB

Odd Molly är ett svenskt bolag som dels bedriver modeverksamhet under varumärkena Odd Molly och Hunkydory, och dels en snabbt växande fastighetsverksamhet. I slutet av mars 2021 ingicks ett avtal med We aRe Spin Dye AB att sälja modeverksamheten samt dotterbolaget Used By, givet bolagstämmans godkännande den 7 maj 2021. Transaktionen avses slutföras i slutet av maj och de i betalning erhållna aktierna avses delas ut till Odd Mollys aktieägare senast under det tredje kvartalet 2021. Kvarvarande verksamhet kommer därefter vara fastighetsverksamhet med fokus på lager- och logistikfastigheter. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.