• news.cision.com/
  • Odd Molly/
  • Odd Molly renodlar verksamheten till fullt fokus på fastigheter inom lager och logistik - modeverksamheten förvärvas av We aRe Spin Dye

Odd Molly renodlar verksamheten till fullt fokus på fastigheter inom lager och logistik - modeverksamheten förvärvas av We aRe Spin Dye

Report this content

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 26 mars 2021

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”koncernen”) renodlar verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”modeverksamheten”). Efter förvärvet avser WRSD byta namn till Nordic Fashion Tech Group (”NFTG”), fortsatt noterad på NGM.

WRSD förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige AB och betalning sker med 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett totalt värde om knappt 166 MSEK baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs om 21,32 SEK per aktie. I transaktionen ingår även Used By International AB, en digital marknadsplats för försäljning av secondhand märkesvaror. Efter transaktionen med WRSD, som planeras till slutet av maj efter godkännande från årsstämman, kommer Odd Molly att inneha 53 procent av aktierna i NFTG. Odd Molly avser att dela ut detta innehav till existerande aktieägare senast under det tredje kvartalet 2021.

Genom transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter som utan tempoförlust och med ökat handlingsutrymme kan fortsätta att växa med målet att bli en betydande utmanare på den svenska fastighetsmarknaden. För modeverksamheten skapas intressanta utvecklingsmöjligheter genom bildandet av en ny stark aktör, NFTG.

”Renodlingen av koncernen är i linje med vår långsiktiga strategi och skapar rätt förutsättningar och fokus för en snabb expansion inom vårt nya kärnområde. Genom renodlingen kan vi fortsätta att positionera oss som en betydande och aktiv aktör på den svenska marknaden för lager- och logistikfastigheter”, säger Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB.

Beslutet att renodla verksamheten är ett resultat av den strategiska översyn av legal struktur som inleddes under hösten 2020 och resulterade, som ett första steg, i att modeverksamheten i sin helhet sedan 1 januari 2021 bedrivs inom Odd Molly Sverige AB. I och med avtalet mellan modeverksamheten och WRSD, och skapandet av NFTG, fullföljs nu processen och renodlingen av koncernens verksamhet till ett fullt fokus på lager- och logistikfastigheter.

”Vi har en aggressiv tillväxtstrategi och vill fortsätta bygga vår fastighetsportfölj genom förvärv samt förädling och utveckling av intressanta projektportföljer. Renodlingen gör att verksamheten blir jämförbar med andra fastighetsbolag, ger oss finansiell flexibilitet samt förbättrar bolagets finansieringsvillkor på kapitalmarknaden. Vi bedömer att transaktionen med WRSD och renodlingen av koncernen är det bästa för de båda verksamheterna, ägarna och de anställda på såväl kort som lång sikt”, säger Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB.

Aktieägare i Odd Molly International AB representerande 61,8 procent har utfärdat rösträttsförbindelser inför årsstämman den 7 maj att rösta ja till försäljningen av modeverksamheten till WRSD. Mer information kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som planeras publiceras den 8 april 2021.

QAP Legal Advisors har biträtt WRSD och Walthon Advokater har biträtt Odd Molly International AB (publ) i transaktionen.

                         

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 120

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 08:00 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

OM ODD MOLLY INTERNATIONAL AB

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga stilkoncept under varumärket Odd Molly och från hösten 2020 även Hunkydory. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget driver även Used By, en digital plattform för secondhand-mode, samt en växande fastighetsverksamhet. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

OM WE ARE SPIN DYE

WRSD möjliggör produktion av de mest resurssnåla polyestertextilierna inom mode- och klädindustrin. Den lättillgängliga färgprocessen är certifierad och helt transparent, den levererar tyger med utmärkt färgprestanda och långvarig kärlek. WRSD:s infärgningsprocess använder 75 procent mindre vatten och 90 procent mindre kemikalier än traditionell infärgning. Med en unik digital infrastruktur och ett starkt varumärke som garant för färgning av kläder med låg miljöpåverkan har WRSD en ledande position på den internationella arenan. Ett snabbt växande globala varumärken har numera WRSD i sina kollektioner.