Odd Mollys nyemission övertecknad - tillförs cirka 25 MSEK

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 14 juni 2019

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten, kräver registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt eller är föremål för legala restriktioner.

Odd Molly International AB (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission vilken offentliggjordes den 5 april 2019 och som beslutades av årsstämman den 7 maj 2019 (”Företrädesemissionen”). Cirka 85,2 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande cirka 15,2 procent av emissionen mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades således cirka 100,4 procent. Då Företrädesemissionen övertecknats kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

Vi är glada för det stöd och förtroende både befintliga och nya ägare visar Odd Molly i och med den övertecknade nyemissionen. De cirka 25 MSEK som tillförs bolaget ger förbättrade förutsättningar att fortsätta driva de omfattande åtgärder som pågår för att stärka varumärket, ytterligare utveckla den digitala försäljningen och minska komplexitet och driftskostnader”, kommenterar Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly.

Totalt tecknades 5 064 938 aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver har 881 284 aktier tilldelats utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Odd Molly med 594 622,20 SEK genom utgivande av 5 946 222 aktier. Efter registrering av nyemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till 1 486 556,50 SEK och antalet aktier till 14 865 555.

Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring vecka 25, 2019. Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring vecka 26, 2019.

Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara omkring vecka 25, 2019 för BTA 1 och omkring vecka 26, 2019 för BTA 2. Nya stamaktier som tecknats med respektive utan stöd av teckningsrätter beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring vecka 26 respektive vecka 27, 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB har agerat legal rådgivare till Odd Molly i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande

+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO och vice VD

+46 760 10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019 kl. 13:00 CEST.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Odd Molly i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Odd Molly sker endast genom det prospekt som hålls tillgängligt på Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.                        

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.