Kallelse till årstämma 2018 i Oden Control AB

Report this content

Aktieägarna i Oden Control AB inbjuds till Årstämma de 20 april 2018 kl.16.00 Plats Oden Control AB, Norra Bruksgatan 2, 15533 Nykvarn

Aktieägare som önskar delta, ska senast kl. 12.00 den 12 april 2018 vara införd i den av Euroclear förda aktieboken, samt vara anmäld till bolaget.

Anmälan görs till oden@odencontrol.com eller per post till Oden Control AB, Norra Bruksgatan 2, 15533 Nykvarn.

Dagordning

1. Val av ordförande för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande att justera protokollet.

5. Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om:

a) Fastställande av resultat- och balansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet till styrelseledamöterna i styrelsen och verkställande direktören 1 januari till 31 december 2017.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

11. Beslut på förslagsalternativ (a-d) för fortsatt notering/avnotering och kostnader för detta.

a) Notering på Aktietorgets ordinarie lista genom att anlita likviditetsgarant.

b) Byte av marknadsplats där noteringskrav för antal aktieägare är lägre.

c) Avnotering av bolaget utan marknadsplats.

d) Nyemission för att öka antal aktieägare och då tillgodose Aktietorgets krav på antal aktieägare.

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Stämman avslutas.

Nykvarn mars 2018

STYRELSEN

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Dokument & länkar