Kommuniké från Årsstämman i Oden Control AB

Aktieägarna i Oden Control AB har den 21 april 2017 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Magnus Wik, Ilpo Porttila, Lauri Vakkuri och Beng Ågren.

Inget arvode skall utgå till styrelsen

Till revisor omvaldes Henrik Ahlstedt, auktoriserad revisor vid Revisab.

Harri Porttila

VD

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Dokument & länkar