Kommuniké från Årsstämman i Oden Control AB

Report this content

Aktieägarna i Oden Control AB har den 21 april 2017 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Magnus Wik, Ilpo Porttila, Lauri Vakkuri och Beng Ågren.

Inget arvode skall utgå till styrelsen

Till revisor omvaldes Henrik Ahlstedt, auktoriserad revisor vid Revisab.

Harri Porttila

VD

Dokument & länkar