Kommuniké från extra bolagsstämma i Oden Control AB(publ) den 22 december 2017

Oden Control AB förvärvar ASAB Actuator Solutions AB

Pressmeddelande

Nykvarn 2017-12-22

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oden Control AB (publ) den 22 december 2017

Oden Control AB (publ) höll den 22 december 2017 en extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en apportemission av 6 866 000 aktier för förvärv av samtliga aktier i ASAB Actuator Solutions AB, 556622-9950. Rätt att teckna aktier tillkommer ledamoten Ilpo Porttila. Emissionen fattades med erforderlig majoritet om 9/10 av vid stämman företrädda och avgivna röster. Genom emissionen ökar bolagets totala aktiekapital med 1 716 500,57 kr. Genom nyemission av 6 866 000 aktier blir totala antalet aktier 12 920 494 st. Emissionen genomfördes till en kurs om 0,25 kronor per aktie.

ASAB tillför 1 376 077,04 kronor i eget kapital till Oden Control.

"Detta är ett viktigt förvärv där Oden Control under många år kämpat med dålig lönsamhet. Nu får vi i och med denna affär 100 procent ägande till nya produkter, ännu bredare sortiment och kunnig personal i en affär som gör att Oden Control har mycket bättre förutsättningar för framtida nya affärer säger Magnus Wik, styrelseordförande i Oden Control.” "Oden Control har ett starkt varumärke och ett inarbetat namn som jag ser fram emot att integrera i ASAB:s befintliga och framtida konstruktioner i säger Ilpo Porttila VD i ASAB”

Vid stämman beslutades även att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag och därigenom ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor samt att ändra gränserna för antalet aktier till lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

För ytterligare information vänligen kontakta

VD Harri Porttila, 08 767 76 57

Ordförande Magnus Wik , 070 44 11 789

eller besök www.odencontrol.se

December 2017 Styrelsen

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar