Kvartalsrapport 3, 2017

Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017

Kvartalsrapport 3, 2017                                        

Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 30 september 2017              

Siffrorna inom parentes = samma period föregående år   

Perioden i korthet:

Juli – september, 2017

- Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 215 TSEK (225 TSEK)                 

- Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till 60 % (50 %)

- Rörelseresultat i % av omsättning för tredje kvartalet uppgick till 0 % (-41 %)

- Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0 TSEK (-91 TSEK)

- Resultat per aktie* för tredje kvartalet uppgick till 0 kr (-0,02 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Januari – september, 2017

- Intäkterna för årets första nio månader uppgick till 703 TSEK (912 TSEK)

- Bruttomarginalen för årets första nio månader uppgick till 78 % (56 %)                              

- Rörelseresultat i % av omsättning för årets första nio månader uppgick till 20 % (-8 %)                            

- Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 140 TSEK (-72 TSEK)

- Resultat per aktie* för årets första nio månader uppgick till 0,02 kr (-0,01 kr)

* periodens resultat dividerad med 6 054 494 utestående aktier

Verksamheten  

Återförsäljarna i Sverige har jobbat hårt med att besöka befintliga och nya kunder. Kunderna

informeras om möjligheterna i nya ställdonsserien, då gamla P serien inte tillverkas längre.

Den ökade noggrannheten och de många olika styrmöjligheterna har ökat intresset hos kunderna.

Kunderna har upptäckt att ställdonen kan användas till mycket annat än ventilstyrningar också.

Under året har våra återförsäljare visat våra ställdon i Malmö och på Kista mässan i Stockholm.

Återförsäljaren Finland har också visat våra ställdon på olika mindre mässor.                                        

Ekonomi:

Ekonomin går åt rätt håll och är under kontroll.

Framtid:

Förfrågningar från olika typer av kunder har ökat .

Våra ställdon kommer fortsatt visas tillsammans med ASAB:s konstruktioner för de stora

ventiltillverkarna. Tillverkarna har möjlighet att låna ställdonen för test med deras ventiler.

Viktiga kommande mässor är:

Scanautomatic och Processteknik mässan i Göteborg 2018 och Valve World 2018 i Düsseldorf.  

Likviditet och finansiell ställning:                                                                                                            

Bolagets likvida medel, uppgick till 503 TSEK (43 TSEK).

Soliditeten är 76 % (59 %)                                   

Kundfordringarna uppgick till 0 TSEK (212 TSEK)                     

Orderstocken uppgick till 0 TSEK (0 TSEK)

Övrigt:

Allmän information:

Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 1 514 TSEK fördelat på 6 054 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK.

Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

Redovisningsprinciper:

Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2016.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké för helår 2017 kommer att offentlighetsgöras 2018-02-23            

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57, Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 4 411 789

eller besök www.odencontrol.com

Oktober 2017

STYRELSEN                                                               

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar