Oden Control AB Halvårsrapport 2018

Halvårsrapport som omfattar perioden 1 Januari- 30 Juni.

Halvårsrapport, 2018
    Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 30 juni 2018
    Siffrorna inom parentes = samma period föregående år
    Perioden i korthet:
     - Intäkterna för första halvåret uppgick till 1 478 TSEK (487 TSEK)
     - Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 958 TSEK (205 TSEK)
     - Bruttomarginalen för första halvåret uppgick till 27 % (86 %)
     - Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 27 % (96 %)
     - Rörelseresultat i % av omsättning för första halvåret uppgick till -9 % (29 %)
     - Rörelseresultat i % av omsättning för anda kvartalet uppgick till -7 % (20 %)
     - Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -138 TSEK (140 TSEK)
     - Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till -65 TSEK (42 TSEK)
     - Resultat per aktie* för första halvåret uppgick till -0,01 kr (0,02 kr)
     - Resultat per aktie* för andra kvartalet uppgick till -0,01 kr (0,01 kr)
    * periodens resultat dividerad med 12 920 494 (6 054 494) utestående aktier

    Verksamheten:
    Under Q2 har nya kundkontakter tagits och man har besökt nya återförsäljare i Österrike och i Tjeckien.
    Ordrar från Svenska återförsäljare har blivit flera under Q2.
    Ställdonen har blivit testade under tuffa förhållanden med gott resultat.
    Pulpaper mässan i Finland i våras, där vi ställde ut, gav många nya intresserade kunder.

    Ekonomi:
    Ekonomin går åt rätt håll  och likviditeten är under kontroll.  
    Kundfordringarna och orderstocken har ökat.
    Kvartalsrapporten hade visat bättre resultat, om inte vissa större leveranser varit försenade
    på grund av leveransproblem av ventiler från leverantörer.

    Framtid:
    Nya användningsområden för våra ställdonen testas hos pappersindustrin.
    Dessa don har konkurrens kraftiga priser jämfört med motsvarande hos konkurrenter.
    Våra ställdon kommer att visas för de stora ventiltillverkarna, återförsäljarna och slutkunderna,
    bland annat i Scanautomatic och Processteknik mässan i Göteborg den 9-11 Oktober 2018,
    Energia 2018 mässan den 23-25 Oktober i Tammerfors i Finland och
    i Valve World 2018 i Düsseldorf, Tyskland 27-29 November.

    Likviditet och finansiell ställning:
    Bolagets likvida medel, uppgick till 118 TSEK (299 TSEK).
    Soliditeten är 76 % (76 %)
    Kundfordringarna uppgick till 721 TSEK (81 TSEK)
    Orderstocken uppgick till 614 TSEK (0 TSEK)

    Övrigt:
    Allmän information:
    Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057

    Aktier och aktiekapital:
    Bolaget har ett aktiekapital om 3 230 TSEK fördelat på 12 920 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet
    uppgår till 0,25 SEK. Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.

    Redovisningsprinciper:
    Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2017.
    Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

    Rapporttillfällen:
    Kvartalsrapport 3. 2018 kommer att offentlighetsgöras 2018-10-26

    För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57 , Oden Control AB:s ordförande
    Magnus Wik  070 4411789 eller besök www.odencontrol.com
     Augusti 2018
     STYRELSEN

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

155 33 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar