Oden Control AB pressmeddelande

Report this content

Oden Control AB informerar om orsaken till noteringen på Aktie Torgets observationslista.

Oden Control AB informerar om orsaken till noteringen på Aktietorgets observationslista.

Oden Control har varit noterat på observationslistan en längre tid.

Noteringen på observationslistan var vid tidpunkten helt befogad av flera orsaker.

Orsakerna var då främst dålig ekonomi och höga personalkostnader i förhållande med omsättning.

Nu flera år senare är Oden Control ett stabilare och ett mer komplett bolag, med produkter som innehar en stark identitet hos slutanvändare.

Oden Control har också en liten kassa och inga långa lån och en soliditet på 81%.

De tidigare orsakerna till noteringen på observationslistan finns alltså inte längre.

Under tiden har Aktietorget skärpt noteringskraven som bolagen ska uppfylla, även bolag som redan är noterade måste uppfylla dessa krav löpande enligt avtalet.

I Oden Controls fall finns inte tillräckligt många aktieägare enligt Aktie Torgets krav, som är att minst 300 aktieägare måste inneha aktier till ett värde av 0,1 X basbelopp (ca 4500kr). Oden Control har idag totalt ca 320 st aktieägare varav endast ca 100 st har Oden Controlaktier till ett värde på 4500kr.

På grund av låg omsättning har Aktie Torget även krav på likviditetsgarant till oss för vidare notering,

vilket ger en extra kostnad på ca 100 000kr per år.

Styrelsen har för avsikt att till bolagstämman den 28 april ta upp flera åtgärdsförslag och då ta beslut på vilken väg Oden Control ska ta. Några förslag kommer att vara:

- Spridningsemission där minst 200st nya aktieägare skall hittas.

- Listbyte där Oden Control klarar noteringskravet.

- Avnotering från börsen.

Om inget beslut tas kommer Aktietorget avnotera Oden Control med 3 månaders verkan från 1 Maj

Kallelsen till bolagsstämman kommer finnas tillgänglig senast 23 mars.

Styrelsen

Magnus Wik: 070-4411789   Ordförande i Oden Control AB

Denna information är sådan information som Oden Control AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12-03-2018.

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Dokument & länkar