Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2022

Report this content

Vid årsstämman 22 april 2021 beslutades att valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2022 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

I enlighet med detta har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Petter Stillström (AB Traction), Richard Pantzar (Orvaus AB), Mattias Franzén (Siv Franzén) och Agne Svenberg. Valberedningens ordförande är Petter Stillström.

Årsstämma i OEM International kommer att hållas onsdagen 26 april, 2022 i Tranås.   

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Petter Stillström tel. 070-747 56 61 alternativt

e-post: petter.stillstrom@traction.se

Tranås den 14 oktober 2021

OEM International AB (publ)