• news.cision.com/
  • OEM/
  • Valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor i OEM International AB

Valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor i OEM International AB

Report this content

Valberedning föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ulf Barkman, Mattias Franzén, Richard Pantzar, Jörgen Rosengren, Petter Stillström och Åsa Söderström Winberg. Till ny styrelseledamot föreslås Per Svenberg.

Valberedningen föreslår vidare omval av Petter Stillström som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 2 000 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Odqvist, intill årsstämman 2022. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslagen stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 77 % av rösterna och cirka 35 % av antalet aktier.

OEM Internationals årsstämma äger rum den 22 april 2020 och genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Tranås den 12 mars 2021

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Petter Stillström på telefon     070-747 56 61 alternativt e-post petter.stillstrom@traction.se

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 37 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.se.

Prenumerera

Dokument & länkar