Offentliga Hus förvärvar och renodlar verksamheten

Report this content

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) och Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), som indirekt äger 50% av aktierna i Offentliga Hus, har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet.

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter av Fastator till ett underliggande fastighetsvärde om 1 228 Mkr. Fastigheterna är belägna i Norrtälje och Södertälje och har en total uthyrningsbar yta om cirka 49 000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 78 Mkr. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster, bland annat Norrtälje kommun, statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden och Scania. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 83%. Fastator har bedrivit ett omfattande uthyrningsarbete i fastigheterna och det pågår diskussioner om ytterligare uthyrningar. Fastigheterna innehåller även drygt 27 000 kvm potentiell byggrätt. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet och banklån.

Offentliga Hus säljer 30 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 118 Mkr till Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB (”Industrisamhället”). Fastigheterna är sådana som Offentliga Hus inte kategoriserar som samhällsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 25 120 kvm och totala hyresintäkter om cirka 10 Mkr. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 84%, med ett flertal olika hyresgäster. 

Offentliga Hus säljer även sitt aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige AB (”Studentbostäder i Sverige”) till Fastator. Innehavet motsvarar 34,39% av aktierna i Studentbostäder i Sverige och transaktionen genomförs baserat på ett värde för de sålda aktierna om 222 Mkr. 

Samtliga transaktioner genomförs till marknadsvärde baserat på externa värderingar. Om inget annat anges uppgår köpeskillingen för respektive transaktion till det presenterade underliggande fastighetsvärdet. Transaktionerna genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter, förutom Industrisamhällets förvärv som avser förvärv av fastigheter. Inget bolag är vid tillträdet belånat och den latenta skatt som finns i bolagen övertas av köparen. Inga anställda berörs av transaktionerna.

De externa marknadsvärderingar som gjorts inför transaktionerna, och som transaktionerna genomförs baserat på, ger en preliminär positiv resultatpåverkan för Offentliga Hus under det fjärde kvartalet 2019 om cirka 30 Mkr. 

Transaktionerna är att betrakta som närståendetransaktioner och är av sådan storlek att Fastators beslutsordning kommer att följa Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om god sed på aktiemarknaden vid närståendetransaktioner, vilket bland annat innebär att transaktionerna är villkorade av godkännande av Fastators bolagsstämma. Fastator avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma, vilken indikativt kommer att hållas den 19 december 2019. Förutsatt godkännande av Fastators extra bolagsstämma avses transaktionerna slutföras under det fjärde kvartalet 2019, med undantag av transaktionen mellan Offentliga Hus och Industrisamhället som avses slutföras under det första kvartalet 2020.

I tabellen nedan presenteras Offentliga Hus bedömda intjäningsförmåga på årsbasis per 30 september 2019 inklusive ovanstående transaktioner samt de transaktioner som offentliggjorts sedan tidigare (förvärvet om 1,1 Mdkr som offentliggjordes 1 juli 2019 och som tillträds under det fjärde kvartalet samt emissionen av gröna obligationer om 200 Mkr som offentliggjordes 13 november 2019). Det är viktigt att notera att den bedömda intjäningsförmågan inte skall jämställas med en prognos för innevarande år eller kommande tolv månader.

TSEK  
Hyresintäkter 460 397
Övriga intäkter 10 494
Summa rörelsens intäkter 470 891
   
Fastighetskostnader -123 156
Driftnetto 347 735
   
Central administration -36 354
Förvaltningsresultat 311 381
   
Resultatandel intressebolag 0
Ränteintäkter och räntekostnader -138 666
Övriga finansiella intäkter och kostnader -13 536
Summa finansiella poster -152 202
   
Resultat före värdeförändringar 159 179

Nedan presenteras en proforma balansräkning per 30 september 2019 som om ovanstående transaktioner, tillsammans med de transaktioner som offentliggjorts sedan tidigare (förvärvet om 1,1 Mdkr som offentliggjordes 1 juli 2019 och som tillträds under det fjärde kvartalet, emissionen av hybridobligationer om 500 Mkr som offentliggjordes 30 september 2019 samt emissionen av gröna obligationer om 200 Mkr och hybridobligationer om 75 Mkr som offentliggjordes 13 november 2019), hade genomförts per 30 september 2019. Proforma balansräkningen är endast tänkt att beskriva den hypotetiska finansiella ställningen för Offentliga Hus om transaktionerna genomförts per 30 september 2019.

TSEK Proforma 2019-09-30
Materiella anläggningstillgångar 6 927 546
Finansiella anläggningstillgångar 47 797
Summa anläggningstillgångar 6 975 343
   
Kortfrista fordringar 148 456 
Likvida medel 371 347 
Summa omsättningstillgångar  519 803 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 7 495 146 
   
Eget kapital 2 599 169 
   
Uppskjutna skatteskulder 269 917 
Räntebärande skulder 4 272 048 
Summa långfristiga skulder 4 541 965 
   
Räntebärande skulder 135 714 
Ej räntebärande skulder 218 298 
Summa kortfristiga skulder 354 012 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 495 146 
   
Soliditet 34,7%
Nettobelåningsgrad 58,3%
Säkerställd nettobelåningsgrad 40,0%


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den26 november 2019 kl. 07:45 CEST.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696