Bokslutskommuniké för 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 * Vinst per aktie ökade med 65 procent till 8,61 (5,23) kronor * Intäkterna steg med 61 procent till 3 152 (1 954) Mkr * Resultat före avskrivningar inkl. minoritet upp 53 procent till 1 046 (684) Mkr * Utdelningen föreslås höjas från 5,00 till 6,00 kronor per aktie VÄSENTLIGA HÄNDELSER Fortsatt hög tillväxt under 2000 OMs verksamhet fortsatte under 2000 att växa i mycket hög takt. Jämfört med 1999 ökade intäkterna med 61 procent. OM Technology stod för den kraftigaste omsättningstillväxten, med en intäktsökning på 90 procent jämfört med föregående år. I affärsområdet Transaction ökade intäkterna med 27 procent. Inom affärsområdet OM Technology ökade rörelseresultatet före avskrivningar med 262 procent till 445 (123) Mkr, inklusive intäkter från försäljning av Orc Software på 250 Mkr. Inom affärsområdet Transaction ökade rörelelseresultatet före avskrivningar med 41 procent till 954 (675) Mkr. OMs resultat före avskrivningar inklusive minoritetsandel ökade med 53 procent till 1 046 (684) Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I AFFÄRSOMRÅDET TRANSACTION Hög tillväxt i börsverksamheten Handeln på OM Stockholmsbörsen ökade mycket kraftigt under 2000 både vad gäller omsättning och antalet transaktioner. Jämfört med 1999 ökade den genomsnittliga omsättningen i aktiehandeln med 71 procent till 17,8 (10,4) miljarder kronor per dag. I genomsnitt gjordes 54 835 avslut dagligen i aktiehandeln, att jämföra med 33 436 under 1999. Handeln i svenska aktieoptioner och aktieterminer på OM Stockholmsbörsen och OM London Exchange ökade med 18 procent till genomsnittligt 130 822 (110 962) kontrakt per dag. Under året handlades i genomsnitt 62 329 (70 125) indexkontrakt per dag på OM Stockholmsbörsen och OM London Exchange. Till följd av en generell nedgång i handeln med svenska statspapper minskade handeln i ränteprodukter på OM Räntebörsen till i genomsnitt 21 731 (31 974) kontrakt per dag. Kund- och medlemstillströmningen till OMs börser var fortsatt stark. Vid slutet av december uppgick antalet slutkunder i options- och terminshandeln vid OM Stockholmsbörsen till 92 505 (75 448), vilket är en ökning med 23 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. Antalet medlemskap på OM Stockholmsbörsen och OM London Exchange uppgick vid årets slut till 196 (180), fördelade på medlemmar från 11 länder. Omsättningsstatistik på OMs börser: OM Stockholmsbörsen förlänger öppethållandet och introducerar kvällshandel I juni 2000 beslutade OM Stockholmsbörsen att förlänga den ordinarie handelsdagen under det första halvåret 2001. Förlängningen gäller handeln i samtliga aktier och aktiederivatprodukter. Första steget är ett förlängt öppethållande till 20.00 från den 26 februari 2001. Lägre avgifter på OM Stockholmsbörsen Under första kvartalet 2001 introducerar OM Stockholmsbörsen en ny avgiftsstruktur för aktierelaterade optioner och terminer. Den nya avgiftsstrukturen innebär en generell avgifts-sänkning på knappt 40 procent i aktierelaterade optioner och terminer. För merparten av OM Stockholmsbörsens aktörer innebär dessa förändringar avgiftssänkningar på 50 procent eller mer. OM Stockholmsbörsen bedömer att den nya avgiftsstrukturen kommer att stärka konkurrens-kraften gentemot såväl den sk OTC-handeln som andra börser, och att handeln på OM Stockholmsbörsen därmed kommer öka. Börshandel momsbefrias - kostnaderna för aktiehandel minskar Skattemyndigheten i Stockholms län beslutade under 2000 att aktiehandeln på OM Stockholms-börsen inte ska vara momsbelagd. Stockholmsbörsen befäster därmed ställningen som Europas mest kostnadseffektiva aktiebörs och därmed uppnås konkurrensneutralitet med huvuddelen av Europas övriga börser. Återbetalningen till OM för perioden 1995-2000 gav en positiv resultateffekt på cirka 100 Mkr under det första halvåret 2000. Börssamarbetet NOREX utvidgas ytterligare Under året blev såväl Oslo Börs som Islands Börs nya medlemmar i börsalliansen NOREX. I juni undertecknades avtalen med Islands Börs medan Oslo Börs undertecknade avtalen i oktober. Börserna i Tallinn, Riga och Vilnius tecknade i maj en avsiktsförklaring som ger de baltiska börserna en option att ingå i alliansen. Handeln i börshandlade fonder inleddes på OM Stockholmsbörsen Under hösten erhöll OMs dotterbolag, XACT Fonder AB, tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och annan näringsverksamhet. OMX Handeln i XACT , Sveriges första börshandlade fond, startade den 30 OMX OMX oktober då XACT listades på OM Stockholmsbörsens nya Fondlista. XACT är en indexbaserad aktiefond som följer OMX-index och därmed värde- utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på OM Stockholmsbörsen. Sedan introduktionen har i genomsnitt 39 370 andelar handlats per dag, vilket var i linje med OMs förväntningar. Handeln på UK Power Exchange öppnad I början av juni startade OM Storbritanniens första elbörs, UK Power Exchange. Starten innebar ett första steg i skapandet av en integrerad börs- och clearingorganisation för handel med el på den nyligen avreglerade brittiska elmarknaden. Inledningsvis erbjuds terminshandel i el. Under förutsättning att avregleringen av den brittiska elmarknaden fortskrider som planerat sker starten av spothandeln på UKPX i slutet av mars 2001. UKPX hade vid årsskiftet 21 medlemmar, däribland de fem största elproducenterna i Storbritannien. OM förvärvar NGX I februari 2000 förvärvade OM Gruppen 51 procent av den kanadensiska naturgasbörsen Natural Gas Exchange (NGX) från Westcoast Energy. OM har för avsikt att utveckla NGX till den ledande energibörsen på den nordamerikanska marknaden. Per den 1 januari 2001, har NGX blivit ett helägt dotterbolag till OM, genom att OM utnyttjade optionen att förvärva resterande 49 procent av NGX från Westcoast Energy. VÄSENTLIGA HÄNDELSER INOM AFFÄRSOMRÅDET OM TECHNOLOGY London Metal Exchange väljer OM Technologys handelssystem I september 2000 fick OM Technology uppdraget som IT-partner och systemleverantör till London Metal Exchange (LME) för dess nya elektroniska handelssystem. OM Technologys börssystem CLICK valdes i konkurrens med flera andra leverantörer. Samtidigt skrevs även ett avtal avseende drift (Facility Management Service). Ordervärdet uppgick till 140 Mkr. Driftsättningen av systemet beräknas ske under första kvartalet 2001. Framgångsrik handelsstart för BrokerTec I slutet av juni startade handeln i det av OM Technology utvecklade handelssystemet hos BrokerTec. I december 1999 tecknade OM Technology det preliminära avtalet om att leverera och driva de elektroniska marknadsplatser för handel i räntebärande instrument som BrokerTec nu har startat i Europa och USA. Det slutgiltiga avtalet undertecknades under våren och det totala ordervärdet för OM Technology uppgick till 760 Mkr, att jämföras med 700 Mkr som angavs i december 1999. Lyckad handelsstart på International Securities Exchange OM Technology erhöll i mars acceptans på leveransen av det elektroniska handelssystemet CLICK till den amerikanska börsen International Securities Exchange (ISE). Det totala ordervärdet för OM Technology överstiger 300 Mkr, att jämföra med de 100 Mkr ordervärdet bedömdes till när ordern offentliggjordes i november 1998. Ökningen kan härledas dels från merförsäljning, dels från ökade handelsvolymer på den amerikanska optionsmarknaden. OM Technologys licensintäkter är delvis volymberoende. ISE är den första helt elektroniska optionsbörsen i USA, och samtidigt USAs första nyetablerade börs på 27 år. OM Technology levererar handelssystemet SAXESS till Oslo Börs och Islands Börs Som ett led i utvecklingen av börsalliansen NOREX tecknade såväl Oslo Börs som Islands Börs under året avtal med OM Technology om leverans av handelssystemet SAXESS. Under augusti tecknades avtal med Islands Börs för handel i aktier och obligationer och under tredje kvartalet tecknades avtal med Oslo Börs för handel i aktier. På Islands Börs inleddes handeln i SAXESS-systemet redan under tredje kvartalet 2000. För Oslo Börs beräknas handelsstarten till fjärde kvartalet 2001. OM levererar SECUR till Sydney Futures Exchange I oktober tecknade OM Technology avtal med Sydney Futures Exchange (SFE) om leverans av OM Technologys clearingsystem SECUR. Ordern omfattar licens, projekt och support av systemet. SFE är Asien/Stilla Havs- regionens största derivatbörs och ska använda SECUR som plattform för clearing och settlement för samtliga sina befintliga produkter. Leverans av systemet beräknas ske under tredje kvartalet 2001. OM levererar SECUR till BOTCC OM Technology erhöll i maj en strategiskt viktig order på den amerikanska marknaden, när Board of Trade Clearing Corporation (BOTCC) i Chicago valde OM Technologys clearingsystem SECUR. BOTCC är världens största oberoende clearing-organisation och SECUR kommer att ingå som en central del i dess infrastruktur för clearing. Systemet kommer att levereras under 2001. ABN Amro väljer OM Technologys OneWorld Settlement System I maj tecknade ABN Amro Asia Ltd och OM Technology ett avtal som innebär att ABN Amro kommer att använda OM Technologys OneWorld Settlement System på tolv asiatiska marknader. ABN Amro Asia är en av de ledande investmentbankerna i Asien. Ordern innebär ett viktigt framsteg för OM på den asiatiska marknaden. Den första delen av systemet levererades i augusti. Vid slutet av året var systemet i drift på tio av de tolv asiatiska marknaderna och driftstart på de resterande marknaderna sker under februari 2001. OM levererar internetbaserat handelssystem till B2B Network Inc OM Technology erhöll i januari en order från Broker-to-Broker Network Inc. om leverans av teknologi till ett internetbaserat system som ska förenkla för banker och mäklarfirmor runt om i världen att utföra och avveckla värdepappersaffärer. Exklusive support uppgår ordervärdet till ca 30 Mkr. Teknologiplattformen baseras på produktfamiljen OneWorld som utvecklats inom OM Technology. OM Technology säljer POMAX Customer till Enita I november slöt OM Technology avtal med Enita om leverans av OM Technologys POMAX Customer-system. Enita ägs till 100 procent av Trondheim Energiverk och är en norsk så kallad "Application Service Provider" som levererar kompletta nätbaserade applikations- och drifttjänster till energibranschen. Trondheim Energiverk planerar att ta systemet i bruk under hösten 2001. Initialt ordervärde uppgår till ca 46 Mkr. Leverans av POMAX Customer till Birka OM Technology och Birka, Sveriges tredje största elleverantör, tecknade i september avtal om leverans av OM Technologys POMAX Customer-system. Systemet togs i bruk i december. Orc Software börsnoteras Den 19 oktober noterades Orc Software på OM Stockholmsbörsens O-lista. I och med noteringen avyttrade OM Technology 2,5 miljoner av sitt totala innehav på 8,5 miljoner aktier, vilket innebar en reavinst på 250 Mkr. Med en ägarandel om 40,3 procent kvarstår OM som långsiktig ägare och det nära samarbetet med Orc Software fortsätter. Vid årsskiftet hade Orc Softwares börskurs stigit med 50 procent (från noteringskursen 120 kronor till 180 kr), att jämföra med OMX-index som under samma period sjunkit med 5 procent. Marknadsvärdet på OMs innehav i Orc Software uppgick vid årsskiftet därmed till 1 080 Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I AFFÄRSOMRÅDET JIWAY OM lanserar Jiway tillsammans med Morgan Stanley Dean Witter I februari offentliggjorde OM tillsammans med Morgan Stanley Dean Witter planerna på att lansera Jiway, världens första helt integrerade aktiebörs. Jiway startade i november 2000 och kommer att erbjuda gränsöverskridande handel, clearing och settlement i över 6 000 aktier via en enda anslutningspunkt. Jiway ägs till 60 procent av OM och till 40 procent av Morgan Stanley Dean Witter. Från och med det första kvartalet 2000 utgör Jiway ett eget affärsområde inom OM. I och med bildandet av Jiway överfördes OM VPA AB till Jiway. Det tidigare VPA utgör idag grunden för back-office-verksamheten inom Jiway under namnet Jiway Broker Services (JBS). Jiways rörelseresultat för 2000 uppgick till cirka -339 Mkr, varav OMs kostnad efter skatt och reavinst vid försäljning av OM VPA till Jiway uppgick till cirka 100 Mkr. Handelssystemen som används av Jiway är utvecklade och levererade av OM Technology. Det totala ordervärdet uppgick till cirka 545 Mkr och omfattar licens, projekt och support över fem år. Jiways huvudkontor ligger i London. Jiway startade i november I november erhöll Jiway status som auktoriserad börs i Storbritannien. Kort därefter startade handeln på Jiway, aktier från Sverige, Storbritannien och Frankrike blev då tillgängliga för placerare i Storbritannien, Tyskland och Sverige via s k Trading Partners - banker och mäklar-firmor - i dessa länder. Jiway introduceras nu på marknad efter marknad i Europa. Under 2001 kommer tjänsterna att erbjudas banker och mäklarfirmor i Frankrike, Schweiz, Italien och Nederländerna. Ett mål för Jiway är att dominera den europeiska online-handeln i aktier och att bli den största och mest effektiva börsen i Europa för mindre ordrar. Vid årsskiftet hade Jiway anslutit sju Trading Partners, tre market makers och erbjöd handel i över 1 200 listade aktier. Jiways verksamhet utvecklas enligt plan. ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER OM Gruppen lade bud på London Stock Exchange Den 11 september offentliggjorde OM Gruppen det formella erbjudandet att förvärva samtliga aktier i London Stock Exchange plc (LSE). Bakgrunden till erbjudandet var en övertygelse att OM och LSE är två företag med kompletterande verksamheter som tillsammans skulle kunna uppnå betydande synergier innebärande såväl kostnadsbesparingar som ökade intäktsmöjligheter från handelsrelaterade tjänster. Med tillgång till LSEs stora marknad och välkända varumärke tillsammans med OMs kommersiella drivkraft och ledande teknologi, skulle Europas ledande börsorganisation ha kunnat skapats. Vid utgångstiden för budet, den 10 november, hade endast 6,7 procent av ägarna till LSE tackat ja till OMs erbjudande och därmed upphörde budet att gälla. OMs kostnad för budprocessen, omfattande främst konsult- och finansieringskostnader, uppgick till cirka 95 Mkr. Budet på LSE lyckades inte, men OM har fått ett avsevärt ökat erkännande internationellt och skapat en starkare position för framtiden. OM introducerar optionsprogram till samtliga anställda Styrelsen för OM Gruppen beslutade i slutet av maj att införa ett världsomspännande optionsprogram som riktar sig till samtliga anställda. Optionerna tilldelas de anställda utan kostnad och blir successivt tillgängliga för innehavaren under tre år, dock tidigast 25 maj 2001. Den maximala löptiden är sju år. Varje option motsvarar en aktie och totalt omfattas cirka 1,4 miljoner aktier. Kostnaden för programmet utgörs av en försäkring mot ökade kostnader vid en kursuppgång i OM-aktien. Första året är denna kostnad cirka 14 Mkr. För en sjuårsperiod förväntas den totala kostnaden bli under 10 Mkr per år i genomsnitt, avtagande eftersom antalet utestående optioner förväntas minska successivt. Målsättningen med programmet är att attrahera och behålla kompetenta medarbetare samt att ge samtliga anställda en möjlighet att ta del av de värden som skapas inom OM. STYRELSENS ARBETE Under året har styrelsen sammanträtt tio gånger. Dessutom har arbete bedrivits inom de särskilda styrelseutskotten Presidiet, Revisionskommittén samt Ersättningskommittén. RESULTATUTVECKLING OMs resultat efter finansiella poster 2000 blev 743 (603) Mkr och rörelseresultatet blev 703 (523) Mkr. Finansnettot uppgick till 40 (80) Mkr. Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med 5 (0) Mkr. OMs totala intäkter ökade med 61 procent till 3 152 (1 954) Mkr jämfört med 1999. OM Technologys ordervärde uppgick vid 2000 slut till 3 008 (1 303) Mkr, varav order mot-svarande 1 014 (652) Mkr ska levereras under 2001. OM Technologys ordeutveckling framgår av diagrammet nedan: OM Technologys rörelsemarginal, exklusive koncernintern försäljning och avskrivningar, var 36 (20) procent. OM Technologys avskrivningar under 2000 var 95 (69) Mkr och den interna försäljningen till andra affärsområden inom OM var 301 (191) Mkr. I OM Technologys rörelseintäkter ingår en reavinst vid försäljning av aktier i Orc Software på 250 Mkr. OMs totala rörelsekostnader inklusive avskrivningar var 2 411 (1 431) Mkr. OM har under året investerat offensivt i samtliga affärsområden. OM Technology har under året kostnadsfört investeringar i forskning och utveckling uppgående till 200 (117) Mkr, motsvarande 13 (15) procent av omsättningen. Inom affärsområdet Transaction har det under perioden investerats 87 (58) Mkr i nya produkter och tjänster. Bland enskilda kostnadsposter har marknadsföringskostnader, personalkostnader, lokalkostnader samt drift och underhållskostnader ökat mest. Kostnadsökningen förklaras främst av tillväxten inom OM Technology och satsningen på Jiway. I rörelsens kostnader ingår kostnader för budet på London Stock Exchange på 95 Mkr samt kostnader för Jiway på 331 Mkr. Antalet utestående syntetiska optioner var vid årets slut 0 (150 000), kostnaderna för dessa uppgick till 30 (13) Mkr under året. Jämförelsestörande poster utgörs av en kostnadsminskning på 100 Mkr avseende återbetalning av erlagd moms för perioden 1995-2000, samt 95 Mkr i kostnader för budet på London Stock Exchange. Finansnettot uppgick till 40 (80) Mkr, motsvarande en årlig genomsnittlig avkastning på de finansiella nettotillgångarna på 3,0 (6,0) procent. Detta kan jämföras med avkastningen på OMRX T-bill som under 2000 uppgick till 2,6 (3,2) procent på årsbasis. För ytterligare information, vänligen kontakta Per E. Larsson, VD, OM Gruppen AB telefon 08-405 66 19 Magnus Karlsson Böcker, vice VD, OM Gruppen AB telefon 08-405 66 44 Jakob Håkanson, chef Investor Relations, OM Gruppen AB telefon: 08-405 60 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00720/bit0001.doc Bokslutskommuniké http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00720/bit0002.pdf Bokslutskommuniké

Dokument & länkar