• news.cision.com/
  • Omnicar/
  • OmniCar erhåller teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende teckningsoptioner av serie TO 2

OmniCar erhåller teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende teckningsoptioner av serie TO 2

Report this content

Nyttjandeperioden för OmniCar Holding AB:s (”OmniCar”) teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 15 november 2021. Bolaget kan idag meddela att VD Claus T. Hansen samt ett antal andra teckningsoptionsinnehavare genom teckningsförbindelseavtal skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner om totalt 6,411,245 SEK.

Härutöver har OmniCar tecknat avtal om en ’’top-down garanti’’ om upp till 11,297,596 SEK vilket tillsammans med teckningsförbindelserna uppgår till ett totalt belopp om 17,708,841 SEK. Detta innebär att OmniCar erhållit teckningsförbindelser och garantier motsvarande cirka 90,7 procent av det totala beloppet som teckningsoptioner av serie TO 2 kan inbringa.

Kortfattad information om teckningsoptioner av serie TO 2

Styrelsen i OmniCar beslutade i oktober 2020, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i november 2020, att genomföra en riktad emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2) samt dela ut vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 till existerande aktieägare. Totalt emitterades 19,526,231 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka under perioden från och med den 15 november 2021 till och med den 30 november 2021 ger optionsinnehavare möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 1,00 SEK per aktie. Totalt kan inlösen av teckningsoptioner tillföra Bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.
 

Teckningsförbindelser avseende TO 2:

OmniCar har erhållit teckningsförbindelser från följande individer:

Name                                                      Subscription commitment in SEK

                                      
Milad Pournouri                                      2,310,000 SEK                               
Oliver Aleksov                                        
2,205,882 SEK                           
Claus T. Hansen (CEO, OmniCar)         
1,000,000 SEK
Magnus Ottosson                                      531,714 SEK

Luca Di Stefano                                         500,000 SEK

Total                                                       6,411,245 SEK

Ingen ersättning utgår för ovanstående teckningsförbindelser.

‘’Top-down garanti’’ avseende TO 2:

OmniCar har erhållit garantiåtaganden om totalt 11,297,596 SEK vilket motsvarar cirka 57,85 procent av den totala emissionslikvid som teckningsoptioner av
serie TO 2 kan inbringa.

 

Garantin är en så kallad ”top-down garanti”, vilket innebär att om TO 2 nyttjas till cirka 42,15 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 57,85 procent upp till fulltecknad TO 2. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 2 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 2 inte nyttjas av befintliga innehavare. Om garantin aktiveras kommer teckning av aktier från garantitecknarna i praktiken att ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 har avslutats.

Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen i teckningsoptionsinlösen, vilken uppgår till 1,00 SEK per ny aktie, och endast i den omfattning TO 2 inte nyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsernas fulla belopp.

Kostnader för ’’top-down garantin’’ uppgår till 277,380 SEK.

OmniCar har erhållit garantiåtaganden från följande individer:

Name Underwritings                                (SEK) / Compensation                                                       

Milad Pournouri                                           2,310,000 SEK – 5% compensation                

Oliver Aleksov                                             2,205,882 SEK – 5% compensation                                               

Andreas Klainguti (board member, OmniCar)  2,000,000 SEK – 0% compensation       

Mads Kjær (board member, OmniCar)        2,000,000 SEK – 0% compensation

Jesper Gerlich                                             1,000,000 SEK – 0% compensation

Magnus Ottosson                                        531,714 SEK – 5% compensation                                           

Mikkel K. Christensen (new CEO)               500,000 SEK – 0% compensation

Luca Di Stefano                                           500,000 SEK – 5% compensation

Morten Tinggaard                                        250,000 SEK – 0% compensation

Total                                                            11,297,596 SEK

Denna information är sådan som Omnicar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25/10-2021

Prenumerera

Dokument & länkar