Abstracts för tre pipelineprodukter utvalda för 2018 ASCO Clinical Meeting

Fas 1-studie av PARP-hämmaren 2X-121 utvald för muntlig presentation den 1 juni 2018

Hörsholm, Danmark och Cambridge, Massachusetts – 16 maj 2018 – Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar idag att tre abstracts innehållande information om kliniska studier med bolagets läkemedelskandidater har accepterats av American Society for Clinical Oncology (ASCO) för 2018 ASCO Clinical Meeting. Noterbart är att Ruth Plummer, MD, PhD, FRCP, kommer att presentera ett abstract med information om den första fas 1-studien i människa med 2X-121, en undersökande PARP 1/2- samt tankyras 1/2-hämmare, som monoterapi i patienter med långt framskridna solida tumörer.

Titel på Abstract: First-in-human phase 1 study of the PARP/tankyrase inhibitor 2X-121 (E7449) as monotherapy in patients with advanced solid tumors and validation of a novel drug response predictor (DRP®) mRNA biomarker.
Abstractnummer: 224139
Datum: 1 juni 2018
Tid: 4:09 PM (CDT)

Utöver att utvärdera säkerhet, högsta tolererade dos samt antitumörverkningsgrad av 2X-121 bedömde studien även förmågan hos en ny tumör-agnostisk molekylärbiomarkör för att identifiera respondenter och icke-respondenter av 2X-121. Denna companion diagnostic, kallad 2X-121 DRP®, baseras på uttryck från 414 gener som är prediktiva för respons med 2X-121.

Efter avslutad studie applicerades 2X-121 DRP® på ett blindat sätt efter en förutbestämd analysplan. 2X-121 DRP förutspådde framgångsrikt respondenterna för behandling med 2X-121, oberoende av BRCA-mutationsstatus.

Oncology Venture inlicensierade detta anticancerläkemedel (tidigare känt som E7449) från Eisai Inc. i juli 2017. Oncology Venture kommer att inleda en klinisk fas 2-studie för att undersöka antitumörverkan och toleransen för 2X-121 hos av 2X-121 DRP® utvalda patienter med metastatisk bröstcancer.

Dr Plummer är chef för Sir Bobby Robson Cancer trials Research Centre vid Northern Centre for Cancer Care, Freeman Hospital, Newcastle upon Tyne, UK och var huvudprövare i den kliniska
Page 2 of 3

studien. Hon är medlem i Cancer Research UK (CRUK) Science Funding Committee och ordförande för CRUK New Agents Committee.

Två ytterligare abstract på Oncology Ventures pipeline accepterades av ASCO som elektroniska abstract enligt följande:

LiPlaCis
Titel på Abstract: Liposomal cisplatin response prediction in heavily pretreated breast cancer patients: A multigene biomarker in a prospective phase 2 study.
Abstractnummer: e13077


LiPlaCis är en lipidformulering av cisplatin, vilket är ett av de mest använda läkemedlen vid behandling av cancer. Denna förbättrade formulering möjliggör en mer selektiv upptagning av cisplatin vid tumörstället. När läkemedlet har samlats i cancervävnaden bryts LiPlaCis ned genom sekretorisk fosfolipas A2 (sPLA2), ett enzym som finns i tumörer. LiPlaCis:s lipidsammansättning är skräddarsydd för att vara specifikt känslig för nedbrytning av sPLA2-enzymet och därigenom för frisättning av det inkapslade cisplatinet.

APO010
Titel på Abstract: Characterization of resistance to APO010, a recombinant hexameric FAS ligand, in human myeloma cell lines.
Abstractnummer: e20025

APO010 är ett rekombinant, lösligt hexameriskt fusionsprotein bestående av tre human-Fas-ligand (FasL) extracellulära domäner kondenserade till den dimerbildande kollagedomänen av humant adiponektin med potentiella pro-apoptotiska och antineoplastiska aktiviteter. Sammansatt i en löslig hexamerisk struktur som efterliknar ligandklypningen av endogen aktiv FasL aktiverar APO010 Fasreceptorn, vilket resulterar i caspasberoende apoptos i mottagliga tumörcellpopulationer. FasL är ett transmembranprotein hos tumörnekrosfaktorn (TNF) superfamiljen och en pro-apoptotisk ligand för död-receptor-Fas.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig för IR & kommunikation Telefon: +45 2170 1049 E-mail: uhb@oncologyventure.com
Eller

Peter Buhl Jensen, VD Telefon: +45 21 60 89 22 E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinashämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Prenumerera

Dokument & länkar