Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Hørsholm, Danmark, 30 november 2017 – Oncology Venture Sweden AB (“Oncology Venture”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 2 745 143 aktier till en teckningskurs om 16,30 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför Oncology Venture cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Oncology Venture har inför den planerade nyemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 15,8 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 20,9 MSEK. Garantiteckningen är avtalad uppifrån-ned, exempelvis innebärandes att om nyemissionen tecknas till 80 procent kommer garantiteckning att aktiveras för de resterande 20 procenten. Totalt har således cirka 36,7 MSEK, motsvarande cirka 82 procent av emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalats. Styrelsen har även beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 4 januari 2018. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

”Oncology Venture har under det senaste halvåret gjort stora framsteg och vi bedömer att vi genom dessa spelar i en ny liga. Bland de viktigaste resultaten kan nämnas licens avtal med Big Pharma-bolag avseende to läkemedelskandidater och att tidiga data från den pågående fas 1/2-studien med LiPlaCis® visar mycket god effekt på utvalda patienter. Framsteg som dessa gör att jag ser mycket positivt på Oncology Ventures framtid”, säger Peter Buhl Jensen, MD, PhD och VD för Oncology Venture.  

Prioriterade aktiviteter

De två senaste produkterna från Novartis Pharma AG (”Novartis”) och Eisai Inc. (”Eisai”) är av högsta prioritet. Om data från TKI-hämmaren är positive, kommer bägge läkemedelskandidaterna att vara förutspådda av DRP och således vara kraftigt riskreducerade projekt. Oncology Venture kommer inom 6-8 veckor från den 23 oktober att offentliggöra data från analys av biopsierna från Novartis TKI-studie i njurcancer. Om datan är positiv kommer denna utgöra den mest avancerade produkten i pipelinen och har potential att leda till ett ”End of Phase 2” FDA-möte. PARP-hämmaren för bröstcancer från Eisai kan få en snabbstart eftersom läkemedelskapslar redan finns tillgängliga och Oncology Venture kan använda redan existerande screeningdata från 1 400 bröstcancerpatienter.

Oncology Venture har för avsikt att fortlöpa utvecklingen av sina och avknoppningsbolagens (SPV-bolagens) läkemedelskandidater. För närvarande inkluderas patienter till fas 2-studier med LiPlaCis®för bröstcancer och APO010 för benmärgscancer. Ansökan om tillstånd att inleda rekrytering av prostatacancerpatienter för planerad fas-2 studie med de patienter som sannolikt svarar på behandling med Irofulven har i oktober 2017 lämnats in till myndigheterna. Inkludering av de första tolv av tjugo patienterna i LiPlaCis®-studien avslutades under det tredje kvartalet 2017 och sista patienten beräknas vara inkluderad under Q1 2018 när bolaget även beräknas kunna presentera uppdaterade resultat från den pågående fas 2-delen av studien. Det slutliga studieresultaten beräknas vara tillgängliga under Q3-Q4 2018 beroende på hur lång tid patienterna svarar på och fortlöper med behandling. Vidare planerar Bolaget en randomiserad fas 2-studie med bröstcancerpatienter för LiPlaCis®, vilken beräknas inledas under 2018 och som stöttas av bidrag från EUROSTARS. Bolaget planerar även att genomföra en fas 2-studie med PARP-hämmaren 2X-121 i bröst- och prostatacancer. Dessa studier beräknas att inledas under 2018. Slutligen planerar Bolaget en fas 2-studie med 2X-111 i bröstcancer och glioblastom (cancer i hjärnan). Det totala antalet patienter som kommer att inkluderas i Oncology Ventures planerade kliniska studier för samtliga sex produkter är i spannet om 300 patienter – motsvarande antalet patienter i en (1) klassisk fas 2-studie med en (1) produkt. DRP® möjliggör många skott på mål med begränsade resurser.

Bolagets övergripande målsättningar innefattar bl.a. att teckna inlicensieringsavtal avseende fem läkemedelskandidater och utföra fem mindre kliniska fas 2-studier med dessa läkemedelskandidater inom en treårsperiod räknat från notering på AktieTorget i juni 2015. Vidare är målsättningen att inom tre år från samma tidpunkt generera åtminstone två läkemedelskandidater som ska utlicensieras (alternativt säljas). Oncology Venture har nu sex cancerläkemedel i pipeline med starka DRP:er för att hitta de patienter som gynnas av läkemedlet. Målet är att genomföra fokuserade fas 2-studier med DRP-tekniken. I positiva utfall av studier önskar Oncology Venture antingen att utlicensiera, vidareutveckla tillsammans med en partner eller att sälja produkterna. På längre sikt är Bolagets målsättning inlicensiering av ytterligare produkter. Oncology Venture har under det senaste halvåret ingått avtal om två läkemedelskandidater från Big Pharma och Oncology Venture hoppas kunna vara en ”preferred partner” för Big Pharma när Bolagets DRP®har klinisk evidens om att kunna styrka segmenteringar av de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandling och därmed positionera läkemedel för marknadsgodkännande.

Motiv för planerad nyemission och emissionslikvidens användande

Arbetet med Oncology Ventures befintliga läkemedelskandidater fortlöper enligt plan. Härutöver har Oncology Venture bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology och OV-SPV2. Oncology Venture befinner sig fortsatt i en intensiv period med flera betydelsefulla aktiviteter på gång och har nu möjlighet att på ett fokuserat sätt öka takten i verksamheten ytterligare varmed Bolaget behöver tillföras ytterligare kapital. Bolaget genomför därför en nyemission om cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som inbringas är, utöver rörelsekapital, främst avsett att användas till att genomföra planerade kliniska studier med befintliga inlicensierade läkemedelskandidater. Dessutom har en möjlighet nyligen uppkommit att öka ägarandelen av TKI-produkten ifrån Novartis från 40 % till 75 %. Härutöver är emissionslikviden avsedd att bygga upp en finansiell buffert för positiva resultat avseende exempelvis 2X-121 och TKI-produkten från Novartis.

Erbjudandet i sammandrag

·         Planerad teckningstid: 11 – 25 januari 2018. 

·         Teckningskurs: 16,30 SEK per aktie. 

·         Emissionsvolym: Oncology Venture planerar härmed genomföra en företrädesemission om högst 44 745 830,90 SEK, vilket högst omfattar 2 745 143 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

·         Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den
8 januari 2018. Avstämningsdag är den 9 januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

 ·         Teckningsförbindelser och garantiteckning: Oncology Venture har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om cirka 15,8 MSEK, motsvarande cirka 35 % av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 20,9 MSEK, motsvarande cirka 47 % av emissionsvolymen. Bolaget har således skriftligen avtalat om totalt cirka 82 % av emissionsvolymen genom teckningsförbindelser och garantiteckning.  

·         Antal aktier innan nyemission: 10 977 007 aktier. 

 ·         Värdering (pre-money): Cirka 179 MSEK. 

·         Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 11 – 23 januari 2018. 

 ·         Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mitten av februari 2018. 

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt prospekt och teaser kommer att offentliggöras på bolagets (www.oncologyventure.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade nyemissionen inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med den planerade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldig att publicera enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 30 november 2017.

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Prenumerera

Dokument & länkar