Halvårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Oncology Venture Sweden AB avger härmed rapport för det första halvåret 2017.

Med “Oncology Venture Sweden AB” avses Oncology Venture Sweden AB med organisationsnummer 559016-3290. Med ”Bolaget” eller ”Oncology Venture” avses koncernen, det vill säga Oncology Venture Sweden AB och dess dotterbolag Oncology Venture ApS (ägs till 100 % av Oncology Venture), 2X Oncology (ägs till 92 % av Oncology Venture) och OV-SPV2 ApS (ägs till 40 % av Oncology Venture).

Sammanfattning av halvårsrapport  

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 610 KSEK (1 478 KSEK).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -22 213 KSEK (-10 056 KSEK).
  • Koncernens kassa och bank uppgick till 37 545 KSEK (20 824 KSEK).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,16 SEK (-1,08 SEK).
  • Soliditeten uppgick till 89,8 % (98,8%).

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 610 KSEK (0 KSEK).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -10 586 KSEK (-5 191 KSEK).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,01 SEK (-0,56 SEK).

Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per den 1 april 2017 uppgick totalt antal aktier till 10 074 794. Totalt antal aktier per den 30 juni 2017 uppgår till 10 877 007 stycken. Genomsnittligt antal aktier för perioden är 10 141 276. Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2017

-          Oncology Venture genomför en företrädesemission, vilken tillför Bolaget cirka 33,7 MSEK före emissionskostnader.

-          2X Oncology utökar sin ledningsgrupp och utser George O. Elston till VD. Samtidigt som Marie Foegh fortsätter som CMO i bolaget.

-          Den 8 maj hölls årsstämma i Bolaget. Kommuniké innehållande de beslut som fattades finns att tillgå via Bolagets hemsida (www.oncologyventure.com).

-          DRP-data för epirubicin för bröstcancer har publicerats på ASCOs (American Society of Clinical Oncology) hemsida. DRP var signifikant associerad med progressionsfri överlevnad (Progression Free Survival, PFS) i en kohort av 137 patienter med metastaserade bröstcancer.

-          Oncology Venture informeras av det amerikanska patentverket US Patent Office att de avser godkänna en patentansökan för en Drug Response Predictor (DRPTM) för Bolagets cancerläkemedel Irofulven.

-          Oncology Venture meddelar att den första patienten har blivit inkluderad i fas I/II-studien med APO010 för multipelt myelom (MM).

-          DRP-data för epirubicin för bröstcancer presenteras som en poster på postersessionen ”Breast Cancer – Metastatic” på ASCO:s (American Sociology of Clinical Oncology) årsmöte den 4 juni 2017 i Chicago, Illinois, USA.

-          Oncology Ventures spinout, 2X Oncology inc., får amerikanskt IND för 2X-111, ett liposomalt doxorubicin för bröst- och hjärncancer.

-          Oncology Venture meddelar att data från den pågående fas 1/2-studien visar att tumörresponsen av LiPlaCis i klinisk praxis kan förutsägas av Bolagets Drug Response Predictor (DRP™) oberoende av tumörtyp, vilket inkluderar bröstcancer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-          Oncology Venture meddelar att den danska hälsovårds- och läkemedelsmyndigheten och etikkommittén tillåter inkludering av patienter med metastaserande bröstcancer i fas 2-studien med LiPlaCis redan efter patienternas andra behandlingsomgång. LiPlaCis biverkningsprofil tillåter att även mer sårbara patienter med låga blodplättar och patienter med påverkad leverfunktion kan ingå i studien.

-          Oncology Venture och Eisai Inc. ingår exklusivt globalt licensavtal för den kliniska onkologiska läkemedels-kandidaten PARP Inhibitor E7449/2X-121. E7449 har visat god behandlingseffekt redan i fas 1.

-          Oncology Venture och Novartis Pharma AG ingår avtal avseende en optionsrätt till en exklusiv licens gällande en tyrosin kinase-hämmare i klinisk fas 3.

-          Oncology Venture meddelar att Bolaget gjort en precis DRP-förutsägelse av behandlingsresultat på patienter behandlade med 2X-121, den nyligen licensierade PARP-hämmaren från Eisai Inc.

-          Den 23 augusti 2017 publicerar Oncology Venture en uppdatering av sin pipeline

VD Peter Buhl Jensen kommenterar 

Det har nu blivit dags för mig att summera ett särskilt händelserikt och värdeskapande kvartal i Oncology Ventures utveckling. Under bolagets uppstart utlovades 5 produkter på tre år. På bara två år har bolaget säkrat 6 produkter och den sjunde befinner sig på horisonten. Bolagets starka pipeline med bevisat aktiva produkter inom onkologi positionerar Oncology Venture som en globalt stark utvecklingsaktör av anti-cancerläkemedel. Jag är väldigt nöjd med mitt teams performance och ser fram emot att inleda de kliniska studierna i samarbete med vår professionella Clinical Research Partner, Smerud Medical Research International, för att ytterligare accelerera patientinkludering och framsteg i kliniska resultat. I september förväntar vi oss att ansökan om Irofulven skickas till de danska myndigheterna och när godkännandet uppnås är alla våra tre första fas 2-produkter i klinisk utvikning. Näst på tur kommer 2X-111 och 2X-121 och dessa framsteg anser jag karaktärisera ett bolag i formidabel utveckling. Bolaget har globala rättigheter till 6 produkter och globala rättigheter till Drug Response Predictor - DRP™ som är en nyskapande teknologi för att utveckla precisionsmedicin för cancerpatienter.

Vi inledde kvartalet med att meddela att Bolaget rest cirka 33,7 MSEK före emissionskostnader genom den företrädesemission som vi genomförde i mars 2017. Jag vill tacka de investerare som tecknade i denna nyemission – som är den största i Oncology Ventures historia – och för stödet genom tillförandet av nytt rörelsekapital till verksamheten. Oncology Venture har sedan noteringen på AktieTorget för drygt två år sedan i hög takt kunnat skapa ett substantiellt värde i Bolaget genom skapandet av en stor fas 2-pipeline med upp till sju produkter och två spin-out-bolag och det första partneravtalet med Cadila är på plats. Med en så substantiell pipeline och möjlighet för värdeökning finns det potential för att attrahera institutionella långsiktiga investerare och med anledning av detta strävar vi, som tidigare kommunicerat, mot en notering på huvudbörsen Nasdaq Stockholm Small Cap.

Vi har uppnått en stor vetenskaplig milstolpe eftersom vi kunde meddela att effekten av kemoterapi med epirubicin, ett av de mest använda läkemedlen mot bröstcancer, nu kan förutsägas i praxis enligt de DRP-data vi publicerade på American Society of Clinical Oncology årsmöte (ASCO). DRP var signifikant associerad med progressionsfri överlevnad (PFS) i en kohort av 135 patienter med metastaserande bröstcancer. Detta är goda nyheter, vår patenterade epirubicin-DRP är nu också validerad i klinisk praxis och jag är övertygad om att vi kan använda detta starka verktyg för att framgångsrikt utveckla vår produkt 2X-111 (liposomal doxorubicin), som baseras på samma typ kemoterapi, i bröstcancer och förhoppningsvis också i hjärncancer.

I juni 2017 kunde vi vidare meddela att vårt spin out-bolag 2X Oncology har erhållit så kallat Investigational New Drug (IND – det vill säga tillstånd att driva kliniska studier i USA) för läkemedelskandidaten 2X-111. Det är av stort värde att få IND i USA för att bedriva kliniska studier.

Under kvartalet har dessutom vår patentportfölj stärkts. I maj meddelade vi att Oncology Venture har informerats av det amerikanska patentverket US Patent Office att de avser godkänna en patentansökan för en Drug Response Predictor (DRP™) till vårt cancerläkemedel Irofulven. Det är en mycket viktig del av vår strategi att skydda Irofulven och dess Companion Diagnostic DRP™ via FDAs Orange Book. Detta säkerställer en ny period för patentskydd om 20 år. I september förväntas Irofulven-ansökning att lämnas in till de danska myndigheterna. Vi har även meddelat framsteg i vår utveckling av läkemedelskandidaten APO010. Den 31 maj meddelade vi att en första patienten har blivit inkluderad i fas1/2-studien med APO010 för multipelt myelom (MM). Jag är glad att APO010 nu är i klinisk användning i multipelt myelom.

Aktiviteten i Oncology Venture är hög. Vi har sex (6) fas 2-projekt i Oncology Venture som samtliga visar god säkerhetsprofil. Vi har dessutom säkrat bidragsfinansiering för dessa projekt. Vi har härutöver två spin out-bolag – 2X Oncology och OV-SPV2 – och för läkemedelskandidaterna som utvecklas i dessa bolags projekt har vi ingått avtal med Big Pharma-bolagen Eisai, Inc. och Novartis Pharma AG, något vi självklart är mycket stolta över. Jag ser fram emot ännu ett spännande kvartal för Oncology Venture!

Peter Buhl Jensen

VD, Oncology Venture Sweden AB

559016-3290

Venlighedsvej 1

2970 Hørsholm, Danmark

www.oncologyventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar