Kallelse till årsstämma i Oncology Venture Sweden AB

Hørsholm, Danmark, 30 april, 2018 Aktieägarna i Oncology Venture Sweden AB, org. nr 559016-3290, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB:s kontor, Stortorget 23 i Malmö, onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 maj 2018; och
  • dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 24 maj 2018 skriftligen till Oncology Venture Sweden AB, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon: +45 21 70 10 49 eller per e-post: info@oncologyventure.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 24 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.oncologyventure.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.
12. Beslut om godkännande av fusionsplan.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkterna 9-10: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande cirka 36 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att styrelsearvode ska utgå med DKK 100 000 till styrelseordföranden samt med vardera DKK 50 000 till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare har styrelsen föreslagit att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Aktieägare representerande cirka 36 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Peter Birk, Sanjeevi Carani, Ulla Hald Buhl, Steen Knudsen och Duncan Moore omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Duncan Moore.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Stefan Andersson Berglund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om godkännande av fusionsplan

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna den gemensamma fusionsplan som styrelserna för Oncology Venture Sweden AB (”OV”) och Medical Prognosis Institute A/S (”MPI”) antog den 9 mars 2018. Enligt fusionsplanen ska fusionen genomföras genom en absorption med MPI som det övertagande bolaget och OV som det överlåtande bolaget. Fusionsplanen har registrerats hos Bolagverket den 20 mars 2018 och kungjorts den 22 mars 2018.

Det noteras att fusionsplanen och anslutande handlingar hålls tillgängliga för aktieägarna från och med den 30 april 2018 på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver.

Bolagets styrelseordförande ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Information på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Den fusionsplan som ska godkännas enligt punkt 12 ovan har funnits tillgänglig för aktieägarna på bolagets kontor, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm, Danmark och på bolagets webbplats (www.oncologyventure.com) sedan den 30 april 2018 och hålls tillgänglig för aktieägarna på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor och på bolagets webbplats senast från och med tre veckor före årsstämman och det prospekt som Medical Prognosis Institute A/S har upprättat med anledning av fusionen enligt punkt 12 ovan kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor och på bolagets webbplats senast från och med två veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 832 716. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Malmö i april 2018

ONCOLOGY VENTURE SWEDEN AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, vdTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Drug Response Predictor

Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes (“MPI”) multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och genom att screena patienterna före behandling kan responsgraden signifikant ökas. Denna DRP®-metod bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på messenger-RNA från patientens biopsier. DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRPTM-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika anticancerläkemedel i USA. PRPTM används av MPI för Personalized Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Denna information tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 30 april 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar