Kommuniké från årsstämma den 30 maj 2018 i Oncology Venture Sweden AB

Hørsholm, Danmark, 30 maj, 2018 Idag, den 30 maj 2018, hölls årsstämma i Oncology Venture Sweden AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med DKK 100 000 till styrelseordföranden samt med vardera DKK 50 000 till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade även att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Peter Birk, Sanjeevi Carani, Ulla Hald Buhl, Steen Knudsen och Duncan Moore omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Duncan Moore omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja bolagets revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Årsstämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Stefan Andersson Berglund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av fusionsplan

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna den gemensamma fusionsplan som styrelserna för Oncology Venture Sweden AB och Medical Prognosis Institute A/S antog den 9 mars 2018. Årsstämman beslutade även att bolagets styrelseordförande ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Malmö den 30 maj 2018

Oncology Venture Sweden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, vdTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Drug Response Predictor

Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes (“MPI”) multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och genom att screena patienterna före behandling kan responsgraden signifikant ökas. Denna DRP®-metod bygger på jämförelse mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på messenger-RNA från patientens biopsier. DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRPTM-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika anticancerläkemedel i USA. PRPTM används av MPI för Personalized Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Denna information tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 30 maj 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar