Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Idag, den 4 januari 2018, hölls extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse Beslutad lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 502 063,24 kronor och högst 2 008 252,96 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 536 780,98 kronor och högst 6 147 123,92 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 3 586 166 och högst 14 344 664 stycken. § 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 10 977 007 och högst 43 908 028.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 384 320,02 kronor genom nyemission av högst 2 745 143 aktier envar med ett kvotvärde om 0,14 kronor till en teckningskurs om 16,30 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 44 745 830,90 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1.        Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

 2.        Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 9 januari 2018. Även annan kan teckna i emissionen.

 3.        För varje tecknad aktie ska erläggas 16,30 kronor kontant.

 4.        Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 11 januari 2018 till och med den 25 januari 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 5.        För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 6.        För att innehavare av teckningsoptioner av, dels serie 2015/2018, avseende det optionsprogram som har 170 000 utestående teckningsoptioner, dels serie 2015/2018, avseende det optionsprogram som har 125 000 utestående teckningsoptioner varav två tredjedelar berättigas till teckning, samt dels serie 2017/2019 ska ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, ska sådan nyteckning vara verkställd senast den 11 december 2017. I den mån nyteckning verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, kommer omräkning att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Om full nyteckning sker av bolagets teckningsoptioner serie 2015/2018, serie 2015/2018 samt serie 2017/2019, ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 63 780,50 kronor genom nyemission av ytterligare högst 455 575 aktier. Aktiekapitalet samt antalet aktier kan komma att justeras med anledning av beslutade omräkningsvillkor.

 7.        De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

 8.        Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

 9.        Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Malmö i januari 2018

Oncology Venture Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationT
elefon: +45 2170 1049
E-mail: uhb@oncologyventure.com
Eller Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Prenumerera

Dokument & länkar