Offentliggörande av prospekt samt eget kapital och nettoskuldsättning

Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission som inleds den 11 januari 2018. Prospektet finns att tillgå via bolagets (www.oncologyventure.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Oncology Venture offentliggör härmed även räkenskaper avseende eget kapital och nettoskuldsättning med anledning av att dessa räkenskaper (som inte offentliggjorts tidigare) är upprättade för att ingå som en del i prospektet. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Motiv för nyemission

Arbetet med Oncology Ventures läkemedelskandidater fortlöper enligt plan. Härutöver har Oncology Venture bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology och OV-SPV2. Oncology Venture befinner sig fortsatt i en intensiv period med flera betydelsefulla aktiviteter på gång och har nu möjlighet att på ett fokuserat sätt öka takten i verksamheten ytterligare varmed bolaget behöver tillföras ytterligare kapital. Bolaget genomför därför en nyemission om cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,9 MSEK. Nettolikvid i aktuellt erbjudande uppgår således till cirka 40,8 MSEK. Det kapital som inbringas är, utöver rörelsekapital, främst avsett att användas till att genomföra planerade kliniska studier med befintliga inlicensierade läkemedelskandidater. Dessutom har en möjlighet nyligen uppkommit att öka ägarandelen av TKI-produkten ifrån Novartis från 40 % till 75 %. Beroende på av styrelsen uppsatta omständigheter finns möjlighet att viss emissionslikvid används för att finansiera ett ökat ägande i TKI-hämmaren. Om den pågående DRP-analysen av biopsierna från TKI-hämmaren från Novartis är positiva kommer Oncology Venture även använda viss emissionslikvid till att förbereda ett ”End of Phase 2”-möte med FDA, vilket inkluderar förberedande av all erforderlig dokumentation. Härutöver är emissionslikviden avsedd att bygga upp en finansiell buffert för positiva resultat avseende exempelvis 2X-121 och TKI-produkten.

Erbjudandet i sammandrag 

·         Teckningstid: 11 – 25 januari 2018. 

·         Teckningskurs: 16,30 SEK per aktie. 

·         Emissionsvolym: Oncology Venture planerar härmed genomföra en företrädesemission om högst 44 745 830,90 SEK, vilket högst omfattar 2 745 143 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. 

·         Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den
8 januari 2018. Avstämningsdag är den 9 januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

·         Teckningsförbindelser och garantiteckning: Oncology Venture har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om cirka 16,0 MSEK, motsvarande cirka 36 % av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 20,9 MSEK, motsvarande cirka 47 % av emissionsvolymen. Bolaget har således skriftligen avtalat om totalt cirka 83 % av emissionsvolymen genom teckningsförbindelser och garantiteckning.  

·         Antal aktier innan nyemission: 10 980 573 aktier. 

·         Värdering (pre-money): Cirka 179 MSEK. 

·         Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 11 – 23 januari 2018. 

·         Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mitten av februari 2018. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med företrädesemissionen.

För eget kapital och nettoskuldsättning, se nedan.

Koncernens eget kapital och nettoskuldsättning

Koncernens nettoskuldsättningsgrad (skulder/eget kapital) per 2017-10-31 i tabellen ”Eget kapital och nettoskuldsättning” nedan uppgår till cirka -18,0 %.

Nettoskuldsättning

(KSEK) Nettoskuldsättning 2017-10-31
(A) Kassa och bank 12 264
(B) Likvida medel (momsrefusion) 0
(C) Lätt realiserbara värdepapper 0
(D) Summa likviditet; (A)+(B)+(C) 12 264
(E) Kortfristiga fordringar 12 862
(F) Kortfristiga bankskulder 0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0
(H) Andra kortfristiga skulder 4 802
(I) Summa kortfristiga skulder; (F)+(G)+(H) 4 802
(J) Netto kortfristig skuldsättning; (I)-(E)-(D) -20 324
(K) Långfristiga banklån 0
(L) Emitterade obligationer 0
(M) Andra långfristiga lån 0
(N) Långfristig skuldsättning; (K)+(L)+(M) 0
(O) Nettoskuldsättning; (J)+(N) -20 324

Eget kapital och skulder

(KSEK) Eget kapital
(A) Aktiekapital 1 523
(B) Överkursfond 128 723
(C) Reservfond (övrigt tillskjutet kapital) 0
(D) Andra reserver 12 418
(E) Summa eget kapital; (A)+(B)+(C)+(D) 82 457
(KSEK) Kortfristiga skulder
(A) Mot säkerhet 0
(B) Mot borgen 0
(C) Blancokrediter 4 802
(D) Summa kortfristiga skulder; (A)+(B)+(C) 10 956
(KSEK) Långfristiga skulder
(A) Mot säkerhet 0
(B) Mot borgen 0
(C) Blancokrediter 0
(D) Summa långfristiga skulder; (A)+(B)+(C) 0

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, VDTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Prenumerera

Dokument & länkar