Oncology Venture tillförs cirka 740 000 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018

Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) meddelar idag att CFO Nikolaj Buhl Jensen har nyttjat 100 000 optioner av serie 2015/2018, innebärande att 107 000 aktier nyemitteras till en kurs om 6,88 SEK per aktie. Oncology Venture tillförs således cirka 740 000 SEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2015/2018. Totalt 70 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018 kvarstår i optionsprogram 1 efter att Nikolaj Buhl Jensen har nyttjat optionerna. Villkoren avseende optionsinlösen har justerats med anledning den företrädesemission som genomfördes under våren 2017, vilken påkallade omräkning av teckningsoptioner av serie 2015/2018.

Vid extra bolagsstämma i Oncology Venture den 26 juni 2015 beslutades att införa tre optionsprogram
(”Optionsprogram 1-3”) till bolagets anställda och styrelseledamöter. Optionsprogram 1 omfattar 170 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018, varav CFO Nikolaj Buhl Jensen har erhållit 100 000 stycken. Varje teckningsoption av serie 2015/2018 berättigar till teckning av 1,07 ny aktie i Oncology Venture. Genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018 ökar således aktiekapitalet med 14 980,00 SEK genom utgivande av 107 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,14 SEK, till en kurs om 6,88 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår således till 736 160,00 SEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 552 260,22 SEK och antalet aktier att uppgå till 11 087 573 stycken.

Ovanstående nyttjade optioner kommer inte att justeras med anledning av förestående nyemission, vars teckningstid inleds den 11 januari 2018. Resterande utestående optioner i Optionsprogram 1-3 kommer emellertid att justeras till följd av utspädning med anledning av förestående nyemission, vilken påkallar omräkning av Optionsprogram 1-3 i enlighet med fastställda optionsvillkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarig för IR & kommunikation
Telefon: +45 2170 1049
E-mail: uhb@oncologyventure.com
 Eller Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-mail: pbj@oncologyventure.com
 

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018.

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Prenumerera

Dokument & länkar