Registrering av fusion, avnotering av Oncology Venture från Spotlight Stock Market, sista dag för handel samt avstämningsdag för fusionen

Hørsholm, Danmark, 24 augusti, 2018 Oncology Venture Sweden AB (”OV”) och Medical Prognosis Institute A/S (nu Oncology Venture A/S) (”Bolaget”) meddelar härmed, som ett led i genomförandet av den tidigare offentliggjorda fusionen mellan de två bolagen, att fusionen har registrerats vid danska Bolagsverket samt att danska Bolagsverket har meddelat svenska Bolagsverket om att fusionens rättsverkningar har inträtt. Som del av registreringen av fusionen har aktiekapitalet i Bolaget ökat till ett nominellt belopp om DKK 2 513 563,90 i enlighet med vad som beskrivs i fusionsprospektet publicerat den 1 maj 2018.

OV har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) och sista dag för handel med aktier i OV är den 31 augusti 2018. Efter att aktierna i OV har avnoterats från Spotlight Stock Market och Bolagsverket har avregistrerat OV från aktiebolagsregistret kommer de som är aktieägare i OV per den 7 september 2018 (avstämningsdag för fusionen) att erhålla 1,8524 nya aktier i Bolaget för varje aktie som innehas i OV. Utbokning av de nya stamaktierna som emitterats i Bolaget som fusionsvederlag beräknas ske den 11 september 2018. Kontantvederlag efter Sedermera Fondkommissions försäljning av fraktioner av aktier i enlighet med vad som beskrivs närmare i fusionsplanen och fusionsprospektet, förväntas utbetalas till de berättigade mottagarna vid eller omkring den 12 september 2018. Aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder i anledning av detta.

Bolaget har i samband med registreringen av fusionen ändrat namn från Medical Prognosis Institute A/S till Oncology Venture A/S i enlighet med vad som beskrivs närmare i fusionsprospektet. Bolaget kommer fortsatt att vara listat på Nasdaq First North och kommer från och med den 3 september 2018 att handlas under namnet ”Oncology Venture A/S”.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com     Eller       Peter Buhl Jensen, vdTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj inkluderar: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals; Irofulven, utvecklad för prostatacancer och APO010, en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.) är ett USA-baserat precisionsmedicinföretag som fokuserar på utveckling av två lovande fas 2-produktkandidater, och OV-SPV 2, ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en muntlig tyrosinkinas-hämmare i fas 2.

Den 30 maj 2018 beslutade MPI A/S:s och Oncology Venture AB:s respektive bolagsstämmor om en sammanslagning av bolagen. Sista dag för handel med aktier i OV AB är den 31 augusti 2018.

Framåtblickande uttalanden

Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

  

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 24 augusti 2018. 

Prenumerera