Sista dag för handel med BTA

I oktober/november 2016 genomförde Oncology Venture Sweden AB (”Oncology Venture”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 774 984 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 14 december 2016 och stoppdag är den
16 december 2016.

774 984 aktier har registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 20 december 2016. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Oncology Venture till
10 074 794 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 410 471,16 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Oncology Venture i samband med företrädesemissionen.

För frågor relaterade till nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:
Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation      Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 70 10 49                                                 Telefon: +45 21 60 89 22
E-post: uhb@oncologyventure.com                                  E-post: pbj@oncologyventure.com 

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016.

Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Bolagets nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer).

Prenumerera

Dokument & länkar