Vetenskaplig tidskrift publicerar positivt studie för DRP verktyget vid cisplatinbehandling av lungcancer

Report this content

Hørsholm, Danmark, 22 mars 2018 - Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) (“Oncology Venture” eller “OV”) och Medical Prognosis Institute A/S (MPI.ST) (“Medical Prognosis Institute” eller “MPI”) meddelar att positiva studieresultat för prediktionsverktyget DRP® vid behandling behandling av lungcancer med cisplatin har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PlosOne under titeln “Molecular Prediction of adjuvant cisplatin efficacy in Non-small cell lung cancer – validation in two independent cohorts.” Data från både en prospektiv randomiserad klinisk studie och en dansk kohort av patienter med NSCLC (icke-småcellig lungcancer) utvärderades med det unika prediktionsverktyget DRP®. DRP® kunde identifiera vilka patienter som drog nytta av behandling med cancerläkemedlet cisplatin. I en utvärdering av övergripande överlevnad hade de patienter som med hjälp av DRP® identifierades som mest lämpade för behandling med läkemedlet en över tre gånger högre överlevnadsgrad än de patienter som klassificerades som mindre lämpade.

Det vetenskapliga arbetet baseras på ett samarbete mellan MPI och läkare på danska Rigshospitalet, där genuttryck från tumörer från totalt 228 patienter med olika långt framskriden NSCLC utvärderats. Multigen-biomarkörer för cisplatin och vinorelbin kunde med säkerhet identifiera individer som drar nytta av behandling med cisplatin och vinorelbin i två oberoende kohorther. Resultaten understryker läkemedlens potentiella kliniska användbarhet. Eftersom markörerna inte visade någon förutsägande förmåga i observationskohorten, förefaller de vara en god indikator av själva behandlingsnyttan.

Utvalda data från publikationen visar att en kombinerad cisplatin-vinorelbinspecifik DRP®, i patienter med ett tidigt skede av icke-småcellig lungcancer, på ett statistiskt signifikant sätt kan förutsäga sjukdomsspecifik överlevnad (hazard ratio (HR) = 0.27 (0.08-0.89), p=0.032, i den första studien och HR = 0.14 (0.03-0.6), p=0.008, fram till och med tre år efter operation i den andra studien). Stand alone-data för Cisplatin-DRP® visade på ett liknande samband. Alla beräkningar har utförts av en extern statistiker som är oberoende från Oncology Venture och MPI. Dessa resultat visar att DRP® kan underlätta den fortsatta utvecklingen och framtida potentiella användningen av Oncology Ventures cisplatinbaserade läkemedelskandidat LiPlaCis®.

“De positiva resultaten från samarbetet med läkare på danska Rigshospitalet, vilka nu publicerats i PLOS ONE, är ett viktigt tillskott till tidigare genomförda prospektiva, retrospektiva och blindade studier av prediktionsverktyget DRP®”, säger Peter Buhl Jensen, M.D, DMSc och vd för Oncology Venture. ”Cisplatin är en av de viktigaste kemoterapierna och används i stor skala runtom i världen, men hittills har det inte funnits någon biomarkör i kliniskt bruk som kunnat visa om en patient sannolikt kommer att dra nytta av behandlingen eller inte. Detta ger ytterligare stöd för vårt LiPLaCis-program”, fortsätter Peter Buhl Jensen.

Den vetenskapliga artikeln finns tillgänglig via följande länk http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194609 

Om Drug Response Predictor

Oncology Venture använder Medical Prognosis Institutes (“MPI”) multigen-DRP® för att välja ut de patienter som genom den genetiska signaturen i sin cancer förutses ha en hög svarsgrad för ett läkemedel. Målet är att utveckla läkemedlet för rätt patienter och genom att förutsäga om patienterna kan svara på behandlingen kan responsgraden signifikant ökas. DRP®-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer inklusive genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett systembiologinätverk. DRP® är baserad på messenger-RNA från patientens biopsier. DRP®-plattformen, det vill säga DRP® och PRP™-verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 olika anticancerläkemedel i USA. PRP™ används av MPI för Personalized Medicine. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, operativ chef, ansvarigför IR & kommunikationTelefon: +45 2170 1049E-mail: uhb@oncologyventure.com Eller Peter Buhl Jensen, vdTelefon: +45 21 60 89 22E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB 

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj: LiPlaCis® för bröstcancer i samarbete med Cadila Pharmaceuticals, Irofulven, utvecklad ur en svamp, mot prostatacancer, och APO010: en immunonkologisk produkt mot multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av specialbolag: 2X Oncology Inc. är ett USA-baserat företag som fokuserar på precisionsmedicin för kvinnliga cancerformer, för tillfället med en produktportfölj bestående av tre lovande produktkandidater i fas 2. OV-SPV 2 är ett danskt företag som ska testa och potentiellt utveckla en småmolekyl-kinas-hämmare från Novartis. Oncology Venture äger för närvarande 92 procent av 2X Oncology Inc. och 40 procent av OV-SPV2.

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 22 mars 2018.