Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622)

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till extra stämma torsdagen den 16 januari 2020 kl.14:00 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13:30.

Kallelsen återfinns på Onoterat AB (publ) hemsida www.onoterat.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 23 december 2019 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 23 december 2019. Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i Onoterat AB (publ), org.nr.556578 - 5622, (”Bolaget”), till extra stämma torsdagen den 16 januari 2020, kl. 14.00 till Biblioteksgatan 25, våning 4, i Stockholm. O B S lokal kan ändras vid stort deltagande från aktieägare.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra stämman ska:

 •  Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 10 januari 2020;
 •  Dels anmäla sitt deltagande senast den 10  januari 2020, till Onoterat AB (publ)
  • Per brev under adress: Onoterat AB (publ), Att: LE Bratt, Mailbox 705, SE-114 11 STOCKHOLM
 • Per e-mail: info@onoterat.se 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis (ej äldre än ett år) eller fullmakter ska biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.onoterat.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering tar normalt några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) innan avstämningsdagen den 10 januari 2020. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två biträden till stämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en minst en (1) justeringsman
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av styrelseledamöter
 7. Beslut om Bemyndigande av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler (7)
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår som ordförande för extra stämman Bertil Rydevik, och som protokollförare Henrik Sporje.

Beslut om styrelseledamöter och suppleant (6)

Den 8 oktober 2019 valde ledamot Adam Lewis att frivilligt lämna styrelsen i Onoterat AB (pub), pga andra uppdrag och har under hösten ersatts av suppleant Stefan Kraft. Onoterat AB (publ) valberedning kommer senast den 11 januari presentera förslag på styrelsesammansättning, vilket kommer att presenteras på bolagets hemsida.

Beslut om Bemyndigande av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler (7)

Styrelsen föreslår att extra stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital skall enligt bolagsordningen kunna ökas med sammanlagt högst 2 673 179 kronor och högst 2 673 179 nya aktier, vilket motsvarar högst 26,73 % av utestående aktier och röster i bolaget. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 7 326 821 st. vid kallelsen till extra stämman och kvotvärdet är 1 krona per aktie.

Nyemissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, såsom fastställs av styrelsen. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Eurclear Sweden AB.

Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2020.

 

Stockholm 23 december 2019

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar