Onoterat AB företrädesemission tecknades till 100 %

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Onoterat AB nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, inför den villkorade noteringen på NGM Nordic MTF den 15 oktober 2019, avslutades den 24 september 2019.

Styrelsen för Onoterat AB (publ) kan informera att företrädesemissionen tecknades till 100 procent vilket innebär att bolaget tillförs   3 338 531,35 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas till ca 15 procent. Totalt tecknades 867 151 nya aktier, varav 204 322 aktier med företrädesrätt. Därutöver tecknades 313 185 aktier utan företrädesrätt. Garanter tecknade 349 644 st. aktier. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 6 937 210 st. Bolagets aktiekapital ökar med 867 151 kronor till 6 937 210 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar