Stämmokommuniké – Extra stämma i Onoterat AB (publ) den 16 januari 2020

Onoterat AB (publ) – noterat på NGM Nordic MTF - höll under torsdagen den 16 januari 2020 en extra stämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om styrelseledamöter och suppleant

Extra stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant fram till årsstämman.

Extra stämman omvalde styrelseledamöterna Bertil Rydevik, Sverker Littorin och Lars-Erik Bratt. Till styrelsesuppleant omvaldes Stefan Kraft.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner (punkt 7)

Extra stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 2 673 179 aktier. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 673 179 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2020.

Stämman företrädes av 2 547 644 stycken aktier, vilket motsvarade 34,77% % av totalt antal aktier och röster i bolaget. Samtliga beslut har fattats enhälligt.

Rättelse Valberedningen har bestått av följande personer Bertil Rydevik och Bo Linden. Stefan Kraft har inte ingått i valberedningen enligt tidigare pressmeddelande den 11 januari 2020.

Stockholm 16 januari 2020

Onoterat AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Bertil Rydevik,Onoterat AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), Mobil 0701 - 442 441

Prenumerera

Dokument & länkar