• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • Konjunkturprognos från OP:s ekonomer: Ekonomin växer endast en aning, men allt tyder inte ännu på en recession

Konjunkturprognos från OP:s ekonomer: Ekonomin växer endast en aning, men allt tyder inte ännu på en recession

Report this content

OP:s ekonomer har sänkt sin tillväxtprognos och väntar sig nu att den ekonomiska tillväxten under innevarande år är endast 1,2 procent. Nästa år blir tillväxten ännu mindre och sysselsättningen i Finland slutar nästan helt att öka.

Enligt de senaste uppgifterna bromsade den ekonomiska tillväxten i Finland klart in redan i vintras. Även nationalprodukten ökar under innevarande år långsammare än väntat, och takten avtar ytterligare under 2020. OP:s ekonomer räknar med att Finlands nationalprodukt i år växer med 1,2 procent och nästa år med endast 0,5 procent. I våras var OP:s prognos ännu 1,6 procent för 2019 och 0,8 procent för 2020.

Tills vidare har den finländska exporten löpt någorlunda bra utifrån gamla beställningar, men den allt svagare konjunkturutvecklingen på exportmarknaden börjar småningom bli tydligare. Den industriella konjunktur som är viktig för Finland har förblivit svag, och det finns inga utsikter till det bättre i skuggan av handelskriget.

 Också på hemmamarknaden håller takten på att dämpas. Tillväxten i den privata konsumtionen blir såväl i år som nästa år mindre än ökningen i inkomster. Spargraden stiger nästa år för tredje året i följd. Det är till stor del fråga om en normal konjunkturrelaterad variation, men i bakgrunden kan det också finnas långfristigare skäl som det att befolkningen blir äldre.

Draget från investeringarna avtar småningom, då byggaktiviteterna minskar. De övriga investeringarna ökar en aning också nästa år, men företagsinvesteringarna har stannat på en låg nivå.

– Den knyckiga exportmarknaden belastar Finland, men också på hemmamarknaden är utsikterna tämligen svaga. Ekonomin sätter in krypväxeln, men allt tyder inte ännu på en recession. Det allmänna ekonomiska läget hålls måttligt såväl ur företagens som ur hushållens perspektiv, säger OP:s chefsekonom Reijo Heiskanen. 

Sysselsättningen slutar nästan helt att öka nästa år till följd av att den ekonomiska tillväxten saktar in. Sysselsättningsgraden stiger endast en aning från i år. OP:s ekonomer väntar sig att sysselsättningsgraden blir 72,6 procent i år och 72,9 procent nästa år. Arbetslöshetsgraden stannar 2020 i genomsnitt på samma nivå på 6,5 procent som i år.

 OP:s ekonomer väntar sig att jämvikten i den offentliga ekonomin kommer att försvagas nästa år främst till följd av de åtgärder som regeringen lagt fram i sitt program. Också den ekonomiska tillväxten ökar det offentliga underskottet en aning. Den offentliga skulden slutar nästan helt att minska nästa år. 

– En politik som är lätt stimulerande passar konjunkturerna under de två följande åren, men den skulle behöva stöd av åtgärder med effekter på lång sikt, effekter som förbättrar hållbarheten i den offentliga ekonomin och som ger arbetsmarknaden flexibilitet, konstaterar Heiskanen. 

Förhoppningarna på att världsekonomin ska piggna till har falnat

OP:s ekonomer väntar sig att tillväxten i världsekonomin i år kommer att vara något mindre än medelvärdet på lång sikt. Världshandeln ökar endast något. Nästa år saktar ekonomin in ytterligare, och världshandeln ökar knappt alls.

– Världsekonomin piggnade till något i början av året, men den spirande optimismen vissnade under våren då handelskriget igen bredde ut sig. Tillväxten i världsekonomin håller oundvikligen på att sakta in. Ännu nästa år är det dock sannolikare att såväl USA som euroområdet kommer att ha en svag tillväxt än att de kommer att få en recession, förklarar Heiskanen. 

Den ekonomiska tillväxten i euroområdet har i år saktat in i kölvattnet av exportindustrin. Återhämtningen under början av året blev tillfälligt, och tillväxtutsikterna för såväl hösten som nästa år är enligt OP:s ekonomer svaga. Den inhemska efterfrågan upprätthåller ändå en svag tillväxt inom euroområdet. 

Europeiska centralbanken meddelade i juli att den håller sin styrränta oförändrad eller lägre fram till nästa sommar och att den förbereder nya stimulansåtgärder. Den mildare politiken torde också hålla eurons kurs rätt svag, vilket ökar konkurrenskraften hos exporten från euroområdet. 

– ECB har målat in sig i ett hörn i den bemärkelsen att den inte kan göra mycket annat än att mildra. Marknadens tro på att åtgärderna har effekt är dock inte särskilt stark, konstaterar chefsekonom Heiskanen. 

Prognosens risker är i balans. En positiv utveckling i handelspolitiken och en stimulerande politik kunde ge ekonomin mera fart. Å andra sidan kan ett tillspetsat handelskrig enligt OP:s ekonomer föra världsmarknaden in i en recession. 

Läs hela konjunkturprognosen (på finska) från OP:s ekonomer här: https://www.op.fi/op-gruppen/medier/rapporter-och-publikationer/konjunkturprognoser 

Ytterligare information och intervjubegäran:
OP:s kommunikation, tfn 050 5239904, viestinta@op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att främja sina ägarkunders och sin omvärlds bestående ekonomisk framgång, trygghet och välfärd. OP Gruppen består av 153 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har cirka 1,95 miljoner ägarkunder. www.op.fi

Prenumerera