Företrädesemission tecknad till cirka 35,2 MSEK

Företrädesemissionen i OptiFreeze AB (publ) tecknades till cirka 35,2 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 200 procent, varav 99,4 procent tecknades med företrädesrätt. OptiFreeze tillförs därmed cirka 17,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen, som beslutades av styrelsen den 31 augusti 2017 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, gav aktieägarna företrädesrätt att till teckningskursen 14,30 kronor per aktie under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017 teckna en ny aktie för sju gamla aktier som innehades per avstämningsdagen den 8 september 2017.

Styrelseordförande Göran Hedbys kommenterar

”Emissionslikviden ger oss utrymme att verkställa vår kommunicerade plan som bland annat innehåller finansiering av marknadsföring och test av bolagets befintliga pilotanläggning mot ett antal presumtiva kunder runt om i världen samt utveckling av den första produktionslinjen och utveckling av bolagets metod i syfte att kunna behandla allt fler slags produkter.”

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 1 225 714 aktier. 1 218 662 aktier (cirka 99,4 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 3 oktober 2017. OptiFreeze tillförs därmed cirka 17,5 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 miljoner kronor varav garantikostnader utgör cirka 0,6 miljoner kronor.

Aktier och aktiekapital

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 882 514 kronor fördelat på 9 805 714 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av oktober 2017.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av emissionen.

För frågor om anmälan och teckning av aktier

Aqurat Fondkommission AB
111 22 Stockholm
Tel: 08 - 684 05 800
Fax: 08 – 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se

För mer information

OptiFreeze AB
Göran Hedbys, styrelseordförande
Tel: 073-529 95 44
E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar