Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

Sammanfattning av Q1-Q3 2018

Följande sammanfattning avser perioden 2018-01-01 – 2018-09-30 med jämförelseperiod 2017-01-01 – 2017-09-30

 • Omsättningen för perioden uppgår till 923 049 SEK (0 SEK)

 • Resultatet för perioden uppgår till -5 200 335 SEK (-7 094 459 SEK)

 • Likvida medel uppgick till 9 921 882 SEK (1 267 394 SEK)

 • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 218 977 SEK (1 055 136 SEK)

 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 805 714 stycken)

 • Resultat per aktie* -0,53 SEK ( -0,83 SEK)

 • Soliditet 88 % (95 %)

*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.

Sammanfattning av Q3 2018

Följande sammanfattning avser perioden 2018-07-01 – 2018-09-30 med jämförelseperiod 2017-07-01 – 2017-09-30

 • Omsättningen för perioden uppgår till 812 278 SEK (0 SEK)

 • Resultatet för perioden uppgår till -875 352 SEK (-1 860 084 SEK)

 • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 367 445 SEK (391 508 SEK)

 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 805 714 stycken)

 • Resultat per aktie* -0,09 SEK ( -0,22 SEK)

Kommentarer från VD

Finansiell rapport – Första försäljningen på plats

Under 2018 definierade OptiFreeze två fokusområden, OptiFlower och OptiDry. Tester av OptiFreezes system gjordes på kundernas anläggningar inom båda områdena. Dessa tester delfinansierades av kunderna.

Två avsiktsförklaringar har undertecknats under denna perioden. Inom OptiFlower arbetar vi nu väldigt nära tillsammans med ett av de ledande globala företagen. Tester som är delfinansierade tillsammans med kunden fortsätter på OptiFreeze för att utöka antalet olika blommor och växter som kan behandlas. Den andra avsiktsförklaringen undertecknades med en av Europas ledande distributörer av torkade örter och kryddor.

Samarbetet med kunden inom OptiFlower-segmentet resulterade i den första försäljningen av en OptiCept-lina i september 2018. Linan är under produktion just nu och kommer att levereras i januari 2019. Linan är skräddarsydd och kommer att installeras på en av kundens produktionsanläggningar.

OptiFreeze hade en nettoomsättning på 812 278 kr under Q3. Nettomsättningen kommer från tester tillsammans med kunder, utvecklingskostnader som kunder betalat och ”signing fee” när av försäljningen av ett OptiCept-system. Kostnaderna under 2018 är samma som under 2017. Företagets finanser är stämmer överens med den fastslagna långtidsplanen som vi följer.

OptiFlower – visat intresse från viktiga spelare på marknaden

När detta skrivs håller OptiFreeze på att producera OptiCept-linan till kunden inom OptiFlower-segmentet. Produktionen av linan stämmer med vår plan och leveranstid är bestämt till januari 2019.  Kundens produktion kommer att börja i Kenya, och för att snabba på processen med att komma igång med produktionen så har vi redan börjat behandla blomstersticklingar från produktionsanläggningen i Kenya hos OptiFreeze i Lund. Resultatet från behandling av olika sorters sticklingar stämmer väl överens med de uppsatta målen. Nästa fas med denna kund är att skriva under ett formellt samarbetsavtal. Det är båda parters avsikt att få detta avtal på plats innan leverans av OptiCept-linan i januari.

Tidigare så har det annonserats att varje såld produktionslina inom OptiFlower-segmentet kommer att generera en nettoförsäljningsintäkt på mellan 7,5 mkr och 15 mkr över en femårsperiod. De uppskattade siffrorna förväntas komma från försäljningen av själva OptiCept-linan, årlig försäljning av OptiCap-tillsatser och royaltyintäkter från varje behandlad planta. Vi förväntar oss att sälja och installera 10 OptiCept-linor till kunder inom OptiFlower-segmentet under de kommande 3 åren. När de preliminära siffrorna kommunicerades så var det en försiktighetsåtgärd eftersom vi introducerar en ny teknologi på en marknad som är värd 250 miljarder Euro. Dock kan vår teknologi förändra och bygga om hela leverantörskedjan till blomindustrin.

OptiFreeze har varit i kontakt med de fem största spelarna på blom- och plantmarknaden. Vi mottog ett skarpt intresse från alla fem. Förutom kunden som har nämnts ovan så utför vi tester tillsammans med ytterligare en av dessa. Det är uppenbart att vår teknologi inte enbart kommer att vara bra att ha för kunderna, den kommer att vara nödvändig. Det är vårt mål att göra OptiFreeze-teknologin till standardbehandling av alla blomsticklingar och att sedan också applicera vår teknologi på snittblommor och andra typer av plantsticklingar.

OptiDry – fortsatta tester tillsammans med två olika kunder

OptiFreeze har samarbetat tillsammans med två olika kunder inom OptiDry-segmentet under en tid. Under dessa projekt har vi skaffat oss erfarenheter om hur vi ska implementera vårt system på en industriell nivå. Det finns flera utmaningar inom OptiDry-segmentet, en av dessa är att kunna behandla olika sorters produkter som är i säsong. Olika produkter kräver olika

skräddarsydda system. Vi har kommit till slutsatsen att produkter som morötter och betor kräver en annan behandlingskammare än bladigare produkter och örter. Därför diskuterar vi nu tillsammans med en potentiell kund hur vi ska implementera och utveckla OptiCept-systemet i ett projekt där båda parter investerar och tar risker för att utveckla ett skräddarsytt system.

De största fördelarna med att applicera OptiFreezes teknologi på frukter, grönsaker, kryddor och örter innan torkning, är onekligen en 20–50 procent förkortad torktid. Detta betyder att våra kunder sparar enorma mängder av energi och att de kan öka sin produktionskapacitet utan att investera i en ny torkmaskin. För en del produkter kommer det också att betyda att aromen, smaken och färgen på produkterna bevaras bättre, vilket kommer att ge en högkvalitativ premiumprodukt.

Vi skapar kundmedvetenhet inom OptiFresh- och OptiFreeze-segmentet

Eftersom vårt fokus har varit hos OptiFlower och OptiDry under2018 så har vi varit mindre aktiva inom OptiFresh- och OptiFreeze-segmenten. Vi har en fortsatt dialog med potentiella kunder och vi ökar medvetenheten hos kunderna. Vi arbetar också med att få generella tillstånd som behövs för att behandla livsmedel. Båda dessa segment erbjuder en enorm möjlighet för OptiFreeze men tiden till marknadsintroduktion bedöms vara längre än för OptiFlower.

Framtiden i linje med de uppsatta målen

Om vi blickar framåt så ligger OptiFreeze i linje med de tidigare fastslagna målen att nå breakeven under 2020. Vi kommer att fortsatt fokusera på OptiFlower- och OptiDry-segmenten. Med vår nuvarande kund inom OptiFlower så kommer vi att undersöka nya applikationer med samma teknologi applicerad på snittblommor, frukter, hackade grönsaker och övrigt plantmaterial, såväl som att applicera samma teknologi men i olika syften. OptiFreeze kommer också att arbeta med utveckling och försäljning inom OptiDry-segmentet där vi ser stora möjligheter.

Det känns bra att OptiFreeze ligger i linje med de uppsatta målen, både finansiella och teknologiska. Jag ser fram emot att gå in i årets sista period tillsammans med medarbetare och kunder, nuvarande och potentiella.

Lund, den 29 november, 2018

Eda Demir Westman, VD

Föreliggande Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018

Avlämnade av Delårsrapport.

Lund den 29 november 2018

OptiFreeze AB (publ) Styrelsen

Eda Demir Westman, VD

                                     

Prenumerera

Dokument & länkar