Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 417 (193*) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -703 (-1 994*) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (-1,32*) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 60 (22*) %.

*Jämförelsetal avser ej fullständigt kvartalsbokslut för jämförelseperioden då ingen aktivering av arbete för egen räkning genomförts under denna period och därmed ej heller avskrivningar för densamma.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Den 24 januari meddelade OptiMobile att Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget.
 • Den 25 januari inleddes teckningstiden i OptiMobiles nyemission inför notering på AktieTorget. Emissionslikviden är bland annat avsedd att finansiera förstärkning av Bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation för en utökad expansion och marknadspenetration.
 • Den 14 februari meddelade OptiMobile utfallet i nyemissionen som genomfördes inför Bolagets notering på AktieTorget. Genom nyemissionen tillförs OptiMobile cirka 200 nya aktieägare och cirka 9,6 MSEK.
 • Den 23 februari meddelade OptiMobile att en sydeuropeisk mobil- och bredbandsoperatör hade påbörjat tester av Bolagets plattform och produkt Phone On Demand. Operatören har drygt fyra miljoner mobiltelefoniabonnenter och är en av tre mobiltelefonioperatörer i det land operatören verkar i. Genom testet, som planeras pågå i någon månad, öppnas möjlighet för lansering av denna produkt även i Sydeuropa.
 • Den 28 februari noterades OptiMobiles aktier på AktieTorget under tickern ”OPT”.
 • Den 28 mars meddelade OptiMobile att Bolaget har levererat en uppgraderad produktversion till Telenor Sverige (”Telenor”). Uppgraderingen avser tjänsten Telenor Softphone som Telenor lanserade 2015 och som baseras på OptiMobiles produkter för Windows och macOS. Efter genomförda sluttester och leveransaktiviteter kommer Telenor att lansera den nya versionen till sina kunder och marknaden.

Övriga händelser

 • Den 5 februari publicerade Bolaget en intervju med Rikard Slunga, VD på OptiMobiles kund north net connect AB.

OptiMobile AB i korthet

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. OptiMobiles produkter bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna.

Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna årligen tappar betydande intäkter – år 2017 motsvarande över 100 miljarder dollar. Detta eftersom användarna vanligtvis utan kostnad kan använda dessa nya tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden.

En stor utmaning för operatörerna är därför att snabbt kunna ställa om sina affärsmodeller, erbjuda nya tjänster till kunderna och hitta nya intäktskällor. OptiMobiles lösning skapar möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda sina kunder ett brett utbud av nya tjänster.

OptiMobile har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP/VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet. Plattformen kombinerar därmed traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet och det trådlösa WiFi-nätet. Denna teknik gör det möjligt för operatörer att erbjuda sina abonnenter en helhetslösning som tidigare inte var möjlig att erbjuda, vilket skapar ett antal möjligheter och fördelar för både abonnenten och operatören.

OptiMobile kan erbjuda telekomoperatörerna en lösning som på allvar konkurrerar med Skype, WhatsApp och liknande tjänster och de kan därigenom ta tillbaka en del av de intäkter som dessa på senare år tagit en allt större andel av.

OptiMobiles produkter är helt integrerade med operatörens tjänst vilket gör att abonnenten inte behöver ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer. Detta till skillnad mot internetbaserade telefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp m.fl.

VD-kommentar

Det har nu blivit dags att summera det första kvartalet 2018 – OptiMobiles första kvartal som noterat bolag. Utvecklingen på operatörsmarknaden har under kvartalet fortsatt i en för OptiMobile intressant riktning inom flera viktiga områden. Konsolideringen på operatörsmarknaden har fortsatt med förvärv och satsningar för att finna nya intäktsströmmar. Samtidigt kämpar operatörerna internt med vikande intäkter från befintliga tjänster. Detta är en utveckling som vi bedömer gynnar OptiMobile. OptiMobiles unika plattform och produkter möjliggör för operatörerna att utveckla sin affärsmodell och skapa nya typer av tjänster och intäktsströmmar. Vi bedömer därför att behovet av och efterfrågan på OptiMobiles produkter kommer att öka inom flertalet områden framöver.

För att finansiera OptiMobiles tillväxt och planerade aktiviteter under kommande år genomfördes under Q1 2018 en nyemission och notering på AktieTorget. Jag vill tacka alla som valde att teckna aktier i vår nyemission. Med de medel som nu bolaget erhållit har vi förutsättningar att investera i OptiMobiles tillväxt och affärsplan. Huvudsakligen är detta planerat att ske i försäljnings- och marknadsrelaterade åtgärder, där vårt tillväxtfokus ligger både på ett utökat samarbete med befintliga kunder samt även att nå ut till nya marknader och kunder.

Affärs- och verksamhetsmässigt har huvudfokus under första kvartalet 2018 legat på att fullfölja den plan som vi tidigare kommunicerat för 2018, vilket i det korta perspektivet handlar om att säkerställa ett framgångsrikt färdigställande av våra två pågående projekt med Polkomtel-gruppen och Netmore (north net connect). Försäljningsmässigt är bolagets uppskattning att dessa två projekt och affärer kommer att börja generera licensintäkter under tredje kvartalet 2018. Utöver dessa två projekt fortsätter bolaget att fokusera på diverse försäljningsaktiviteter för att uppnå målsättningen att erhålla kontrakt med minst två mobiloperatörer i Europa under 2018.

Vi har vidare under första kvartalet färdigställt och levererat en produktleverans till Telenor Sverige. Telenor är ett exempel på existerande kunder som fortsatt investerar i sin tjänst som bygger på OptiMobiles produkter, och i samarbetet med OptiMobile. Genom tjänsten Telenor Softphone kan kunderna och marknaden tydligt se värdet och fördelarna med produkten, och operatören värdet och möjligheterna med OptiMobiles plattform och hur den möjliggör kombinationen av traditionella mobiltjänster med internetbaserade telefonitjänster.

Lars Rutegård

VD, OptiMobile AB (publ)

Bolagets resultat för perioden januari – mars 2018

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 416 893 SEK jämfört med 193 234 SEK motsvarande period 2017. Den ökade omsättningen är huvudsakligen hänförlig till nya affärer med Telenor Sverige AB och north net connect AB (med varumärket Netmore) som erhölls under 2017.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 uppgick till -459 664 (-1 915 248) SEK. Under första kvartalet belastades rörelseresultatet av ökade externa kostnader hänförliga till konsultkostnader, drivet av ett ökat resursbehov i pågående kundprojekt.

Resultat

Första kvartalets resultat uppgick till -703 385 (-1 994 375) SEK. Resultatet påverkas av ökade räntekostnader kopplat till den bryggfinansiering som genomfördes som led i genomförd nyemission under kvartalet.

Bolagets balansräkning

Skuldsättning

Under perioden har 1 500 000 SEK av bolagets lån hos Handelsbanken enligt plan amorterats av. OptiMobiles långfristiga skulder uppgick vid perioden slut till 4 528 795 SEK jämfört med 8 386 510 SEK motsvarande period 2017.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 mars 2018 uppgick till 60 (22) %.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 4 101 836 (0) SEK. Periodens kassaflöde uppgick därmed till 4 101 836 SEK jämfört med 0 SEK motsvarande period föregående år. Förändringen utgörs främst av genomförd nyemission samt amorteringar av långfristiga skulder.

Aktien

Det finns ett aktieslag i OptiMobile AB. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget under tickern ”OPT”. Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier till 9 884 445 (1 515 880).

Resultat per aktie

Resultat per aktie för första kvartalet 2018 uppgick till -0,07 (-1,32) SEK. Under Q4 2017 genomfördes en aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 5:1.

Teckningsoptioner

Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av denna delårsrapport. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Delårsrapport Januari 2018 – Juni 2018                         2018-08-15
 • Delårsrapport Januari 2018 – September 2018            2018-11-15
 • Bokslutskommuniké 2018                 2019-02-15

Händelser efter periodens utgång

 • Den 4 maj publicerade OptiMobile bolagets årsredovisning för 2017.
 • Den 8 maj presenterade Bolaget en beskrivning av de av aktieägarna föreslagna nya ordinarie styrelseledamöter inför OptiMobiles årsstämma den 1 juni, Henrik Högberg och Sami Vartiainen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 15 maj 2018

OptiMobile AB (publ)

Styrelsen och VD
 

Prenumerera

Dokument & länkar