DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2019 – 31 mars 2019

Report this content
 • Nettoomsättningen uppgick till 161 (417) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -802 (-828) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,08) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 53,0 (58,9) %.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Den 8 februari meddelade OptiMobile att de påbörjat en förstärkning av sin försäljnings- och marknadsorganisation genom att teckna ett avtal med en säljrepresentant för den italienska marknaden. Bolaget meddelade vidare att målsättningen är att inom de närmaste månaderna teckna avtal för ytterligare utvalda marknader och länder.
 • Den 18 februari meddelande Bolaget att på grund av förseningar i lanseringen av Polkomtel-gruppen tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, har styrelsen gjort bedömningen att nuvarande rörelsekapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten endast fram till slutet av februari 2019. Planen är att därför snarast stärka rörelsekapitalet med ett brygglån fram till att Bolagets operativa kassaflöde kan finansiera verksamheten. Styrelsen uppskattar att ett positivt kassaflöde kommer att inträffa i slutat av andra kvartalet 2019.
 • Den 19 februari meddelande OptiMobile att Bolaget beslutat att upphöra med och avsluta den likviditetsgaranti som levererats av Sedermera Fondkommission. Sista handelsdag med likviditetsgaranti var den 12 februari 2019. Styrelsen utvärderar löpande om behov av en likviditetsgarant finns eller uppkommer.
 • Den 19 februari meddelande vidare OptiMobile att ett nytt avtal och en ny amorteringsplan förhandlats fram med ALMI Företagspartner avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till juni 2020 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 30 september 2019. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q1 och Q2 2019 om ca 770 TSEK flyttat fram. Detta minskar därigenom Bolagets rörelsekapitalbehov för perioden fram till slutet av juni 2019 med motsvarande belopp.
 • Den 1 mars meddelande OptiMobile att Bolagets diskussioner avseende upptagande av brygglån med potentiella långivare pågår fortsatt och styrelsen beräknar att dessa diskussioner ska kunna slutföras inom två veckor.
 • Den 26 mars meddelade OptiMobile att Bolaget och styrelsen fortsatt bedriver aktiva diskussioner avseende upptagande av brygglån med potentiella finansiärer och styrelsen uppskattar att dessa diskussioner ska kunna slutföras under första halvan av april 2019.

Övriga händelser

 • Den 4 mars meddelade Bolaget att Henrik Högberg hastigt gick bort den 1 mars. Henrik valdes in i OptiMobiles styrelse i juni 2018 och har varit en mycket uppskattad ledamot i OptiMobiles styrelse.
 • Den 9 april meddelade OptiMobile att förberedelserna inför lanseringen av Polkomtel-gruppens tjänst som bygger på OptiMobiles produkt har kommit in i ett slutskede. De slutliga testerna av IMS-plattformen har slutförts och Polkomtel planerar för en lansering av Polkomtel-gruppens tjänst innan april månads slut. Den 6 maj publicerade OptiMobile vidare information om att Polkomtel-gruppen har meddelat OptiMobile att lansering av Polkomtel-gruppens tjänst kommer att ske så snart förberedelserna av Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform är klar. De bedömer att detta kommer att ske under maj månad.
 • Den 24 april meddelade OptiMobile att Bolagets styrelse har beslutat, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 maj 2019, om en riktad nyemission om högst 3 750 000 kronor. Den 26 april meddelade OptiMobile vidare att den riktade nyemissionen om 3 750 000 kronor fulltecknats.

VD-kommentar

Första kvartalet 2019 har varit både ett utmanande och intressant kvartal för OptiMobile. Strukturmässigt har perioden till mycket präglats av de finansieringsaktiviteter som vi genomfört för att långsiktigt kapitalisera bolaget fram till att bolagets operativa kassaflöde kan finansiera verksamheten. Ett arbete som framgångsrikt slutfördes genom en fulltecknad riktad nyemission efter periodens slut. Parallellt med det har vi fortsatt att bedriva ett intensivt arbete med att fortsätta utveckla vårt sälj- och affärsutvecklingsarbete.

Som ett led i att förstärka och utveckla vår försäljnings- och marknadsorganisation har bolaget under kvartalet tecknat ett avtal med en säljrepresentant för den italienska marknaden. Målsättningen är att inom de närmaste månaderna teckna avtal för ytterligare utvalda marknader och länder. OptiMobile försäljningsstrategi innebär att bolaget ska bygga upp en organisation för direkt försäljning och säljsupport på utvalda marknader och länder i både Europa och i andra delar av världen. Bolaget fokuserar på betydande marknader i både Europa, Asien och andra världsdelar. Med vår nya försäljningsstrategi och organisation förstärker vi vår marknadsnärvaro och ökar möjligheten att etablera relation och få nya kunder på flera viktiga marknader. Många av dessa marknader har betydande potential med ett stort antal operatörer som ser behov av att utveckla sina affärer, vilket OptiMobile produkter möjliggör.

Under kvartalet har förberedelserna inför lanseringen av Polkomtel-gruppens tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, fortsatt. OptiMobile har som vi tidigare informerat om redan genomfört slutleverans men har fortsatt att stödja Polkomtel under sina förberedelser för att säkerställa en så framgångsrik och kvalitativ lansering som möjligt. Exempelvis genom att analysera kundernas intryck och feedback från de användartester som Polkomtel genomfört under ca två år, där de erbjudit ett antal tusen abonnenter möjligheten till att få tillgång till och testa tjänsten. Då dessa tester har fallit ut väl och en betydande andel av Polkomtel-gruppens kunder använder tjänsten kontinuerligt har det givit OptiMobile möjlighet att få tillgång till värdefull kundinformation. OptiMobile har med hjälp av denna information därmed kunnat fortsatta förbättra och vidareutveckla tjänsten i linje med kundernas önskningar och behov. Då Polkomtel kommer att fortsätta användartesterna fram till lansering av tjänsten kommer OptiMobile att fortsätta detta värdeskapande arbete under tiden fram till lanseringen, tester som även OptiMobile får licens- och supportintäkter för. Vidare har Polkomtel-gruppen meddelat att tjänsten kommer att inkluderas i samtliga av huvudvarumärket PLUS produktportföljer och erbjudas till samtliga PLUS kunder, och att de gör bedömningen av tjänsten kommer att skapa betydande värde för PLUS kunder.

Under kvartalet har vi både fortsatt ett antal redan pågående kunddiskussioner och även initierat nya diskussioner med nya potentiella kunder. Vi får en positiv respons från marknaden på våra produkter och bedömer att våra diskussioner har möjlighet att kunna resultera i nya kundavtal under året. Det känns därför bra att vi med framgångsrikt resultat slutfört våra genomförda finansieringsaktiviteter och att vi nu hängivet kan fokusera på våra kund- och försäljningsaktiviteter. Jag vill tacka alla som tecknade aktier i nyemissionen och ser fram emot att fortsatta utveckla och växa OptiMobile med er som nya aktieägare.

Lars Rutegård
VD, OptiMobile AB (publ)

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Delårsrapport Januari 2019 – Juni 2019                            2019-08-15
 • Delårsrapport Januari 2019 – September 2019                 2019-11-15
 • Bokslutskommuniké 2019                                                  2020-02-20

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 15 maj 2019
OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VD

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar