Halvårsrapport för perioden 1 januari 2018 – 30 juni 2018

Första halvåret (1 januari 2018 – 30 juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 952 (1 013*) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 448 (-3 518*) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-2,32*) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 57 (13*) %.

Andra kvartalet (1 april 2018 – 30 juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 535 (820*) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -744 (-1 523*) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-1,01*) SEK.

*Jämförelsetal avser ej fullständigt kvartals- eller halvårsbokslut för jämförelseperioderna då ingen aktivering av arbete för egen räkning genomförts under dessa perioder och därmed ej heller avskrivningar för desamma.

Med ”OptiMobile” eller ”Bolaget” avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Den 4 maj publicerade OptiMobile årsredovisning för 2017.
 • Den 28 maj meddelande OptiMobile att Bolagets kund, den polska telekomkoncernen Polkomtel, valt att utöka funktionaliteten av den planerade tjänsten, vilket också ökade projektets omfattning. Detta medför att lansering av tjänsten ändras och planeras till Q3 2018, från tidigare Q2 2018.
 • Den 1 juni hölls årsstämma i OptiMobile. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets (www.optimobile.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive webbsidor.

Övriga händelser

 • Den 8 maj presenterade OptiMobile aktieägarnas förslag på val av ordinarie styrelseledamöter inför årsstämma den 1 juni. Aktieägarna föreslog nyval av Henrik Högberg och Sami Vartiainen samt omval av styrelseledamöterna Gösta Bergman och Per Gunningberg.

OptiMobile AB i korthet

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. OptiMobiles produkter bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna.

Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna årligen tappar betydande intäkter – år 2017 motsvarande över 100 miljarder dollar. Detta eftersom användarna vanligtvis utan kostnad kan använda dessa nya tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden.

En stor utmaning för operatörerna är därför att snabbt kunna ställa om sina affärsmodeller, erbjuda nya tjänster till kunderna och hitta nya intäktskällor. OptiMobiles lösning skapar möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda sina kunder ett brett utbud av nya tjänster.

OptiMobile har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP/VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet. Plattformen kombinerar därmed traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet och det trådlösa WiFi-nätet. Denna teknik gör det möjligt för operatörer att erbjuda sina abonnenter en helhetslösning som tidigare inte var möjlig att erbjuda, vilket skapar ett antal möjligheter och fördelar för både abonnenten och operatören.

OptiMobile kan erbjuda telekomoperatörerna en lösning som på allvar konkurrerar med Skype, WhatsApp och liknande tjänster och de kan därigenom ta tillbaka en del av de intäkter som dessa på senare år tagit en allt större andel av.

OptiMobiles produkter är helt integrerade med operatörens tjänst vilket gör att abonnenten inte behöver ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer. Detta till skillnad mot internetbaserade telefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp m.fl.

VD-kommentar

Det har nu snart gått ett halvår sedan OptiMobile noterades på Spotlight Stock Markets och vi presenterar härmed vår första halvårsrapport som noterat bolag.

Under senaste kvartalet har vi huvudsakligen koncentrerat oss på vårt försäljningsarbete, i enlighet med tidigare fastställd försäljningsplan. Både merförsäljning mot existerande kunder och nyförsäljning mot nya kunder. Under perioden har vi lyckats etablera kontakt och påbörja diskussion med ett antal nya operatörer, kontakter som vi hoppas och har som målsättning att komma vidare med under kommande kvartal. Utöver dessa diskussioner har vi förstärkt vårt långsiktiga samarbete med Netmore Group genom en tilläggsbeställning från Netmore Group på ytterligare en av OptiMobiles produkter. Projektet för beställd produkt samt dess tilltänkta Netmore-tjänst planeras genomföras efter lansering av pågående projekt med Netmore Group. Ordervärdet för den beställda produkten uppgick till ca 150 000 kr, exkl. licens- och supportintäkter avseende användning av tjänsten. Vi ser det som mycket positivt och är glada för att Netmore Group väljer att stärka vårt pågående samarbete, och investerar i ännu en av OptiMobiles produkter.

Parallellt med pågående försäljningsarbete har vårt fortsatta fokus under kvartalet legat på att färdigställa pågående kundprojekt med Polkomtel och Netmore Group. Projektarbetet har fortlöpt i linje med både tidigare kommunicerade planer och våra förväntningar på projektets slutprodukt.

Som del av detta arbete kunde vi i slutet av maj meddela att Polkomtel valt att utöka det pågående projekt som vi gemensamt driver för Polkomtels beställda tjänst. Utökningen innebär att mer funktionalitet läggs in och att Polkomtel även väljer att lansera hela tjänsten samtidigt, något som initialt var planerat att ske i två steg. Ytterligare funktionalitet innebär att tjänsten kommer att kunna utnyttjas i flera situationer och bidra till en bättre användarupplevelse. Polkomtel-gruppen, med sitt huvudvarumärke PLUS och kontantkortsvarumärke Aero2 a2mobile, har sammanlagt ca 12 miljoner abonnenter och vi ser därmed en mycket god potential i att detta ska bli ett både lönsamt och långsiktigt samarbete. Vår bedömning är att utökningen med stor sannolikhet kommer att öka möjligheten att tjänsten uppfattas som värdehöjande och användarvänlig för användaren. Lanseringen av tjänsten kommer att ske under Q3 2018.

Jag vill även ta tillfället i akt och hälsa Henrik Högberg och Sami Vartiainen varmt välkomna som nya styrelseledamöter i OptiMobile. Henriks erfarenheter och breda kompetens från telekom- och operatörsindustrin ser vi som mycket värdefulla för OptiMobiles utveckling och bolagets framtida arbete. Inte minst när det gäller vårt långsiktiga marknads- och strategiarbete. Samis finansiella erfarenhet och kompetens, tillsammans med hans starka framåtanda, tror vi också kommer att vara viktiga nyckelkomponenter i vårt arbete framgent. Både inom vår operativa verksamhet och i egenskap av noterat bolag.

Under resterande tid av innevarande kvartal kommer vi fortsatt att dedikerat arbeta med att realisera OptiMobiles tillväxt och expansionsplan. Inte minst genom att förstärka vår sälj- och marknadsorganisation. Vi ser även fram emot att framgångsrikt slutföra pågående kundprojekt med Polkomtel och Netmore Group, och att arbeta mot att säkra en lyckad marknadslansering av deras tjänster. Vi ser också med stor tillförsikt fram emot våra pågående och kommande diskussioner med OptiMobiles möjliga nya kunder, samt att fortsatt stärka vårt samarbete med våra existerande kunder.

Lars Rutegård

VD, OptiMobile AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar