HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2019 – 30 juni 2019

Report this content

Första halvåret (1 januari 2019 – 30 juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 419 (952) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 667 (-1 448) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,15) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 61,8 (56,9) %.

Andra kvartalet (1 april 2019 – 30 juni 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 258 (535) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -864 (-744) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Den 26 april meddelade OptiMobile att planerad nyemission genomförts och fulltecknats. Emissionen tillför bolaget 3 750 000 kronor före emissionskostnader och förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 10 maj 2019.
 • Den 6 maj informerade OptiMobile om att Polkomtel-gruppen meddelat Bolaget att lansering av Polkomtel-gruppens tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, kommer att ske så snart förberedelserna av Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform är klar. De bedömer att detta kommer att ske under maj månad.
 • Den 10 maj hölls extra bolagsstämma i OptiMobile där styrelsens beslut den 24 april 2019 om en nyemission av aktier om 3 750 000 kronor riktad till ett begränsat antal investerare har godkänts. Kommuniké från den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock Markets respektive webbsidor.
 • Den 15 maj meddelade OptiMobile att Bolaget fortsätter förstärka och utveckla sin försäljnings- och marknadsorganisation genom att teckna ett avtal med en säljrepresentant för Australien och Nya Zeeland.
 • Den 4 juni hölls årsstämma i OptiMobile. Samtliga förslag till beslut fattades med erforderlig majoritet.  
 • Den 7 juni meddelade OptiMobile att förberedelserna av Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform pågår och Polkomtel-gruppen har meddelat OptiMobile att lansering av deras tjänst kommer att ske så snart förberedelserna är klara. Bedömningen är att detta kommer att ske under juni månad.
 • Den 15 juni informerade Bolaget att Handelsbanken har meddelat OptiMobile att banken från och med 30 juni 2019 valt att ej förlänga checkräkningskrediten om 500 000 kr som beviljade i slutet av 2017.

Övriga händelser

 • Den 8 juli informerade OptiMobile att Polkomtel-gruppen har meddelat att planeringen av tjänstens lansering fortgår men att det exakta datumet för lanseringen inte har fastslagits.

VD-kommentar

Första delen av årets andra kvartal präglades huvudsakligen av de finansieringsaktiviteter som vi planerade för och genomförde under våren. Detta arbete slutfördes genom en fulltecknad nyemission som riktades till ett mindre antal aktieägare.  Jag vill därför passa på att tacka dessa aktieägare för ert stöd och för att ni valde att teckna aktier i nyemissionen. Den genomförda nyemissionen har möjliggjort att vi under resterande del av kvartalet samt därefter har kunnat fokusera på att fortsätta utveckla verksamheten genom bland annat diskussioner och aktiviteter med redan existerade kunder samt med möjliga nya kunder.

Vår satsning på utveckling av bolagets sälj- och marknadsorganisation fortsätter och vi skrev under andra kvartalet ett avtal med en ny säljrepresentant för Australien och Nya Zeeland. Säljrepresentant och ansvarig för marknaden i Australien och i Nya Zeeland är Torbjorn Smith. Torbjorn har en lång internationell erfarenhet från telekombranschen och har bland annat varit VD för Ericsson Nya Zeeland. Som vi tidigare kommunicerat är vår målsättning att inom de närmaste månaderna teckna avtal för ytterligare utvalda marknader och länder, ett arbete som är i full gång. Genom redan etablerade samarbeten med våra kunder ibland annat Polen, Portugal m.fl. har vi möjlighet att visa upp ett bra track record som vi bedömer kommer att gynna våra möjligheter till en givande diskussion och nya affärer på dessa nya marknader.

Färdigställandet av Netmore Groups tjänst som bygger på OptiMobiles nya produkt pågår och beräknas vara klart för lansering under årets andra hälft. OptiMobile har under detta kundprojekt utvecklat en unik plattform och produkt som vi ser stor potential i att sälja in till operatörer både i Europa och på en bred internationell marknad.  Som vi tidigare informerat om fortgår även planering och förberedelser av Polkomtel-gruppens lansering av deras nya tjänst som bygger på OptiMobiles produkt. OptiMobile arbetar aktivt med att stötta Polkomtel-gruppen i detta arbete för att säkra en så framgångsrik lansering och introduktion av tjänsten som möjligt.

På bolagets årsstämma som hölls den 4 juni valdes två nya ledamöter in i OptiMobiles styrelse. Anders Bergtoft och Peter Almberg. Anders och Peter kommer in med både en bred erfarenhet och ett värdefullt engagemang. Anders har under de senaste 20 åren haft ledande positioner inom Ericsson och operatören Tre, och Peter har mer än 30 års internationell erfarenhet av att starta och driva teknik- och finansbolag. Vi välkomnar Anders och Peter till bolaget och ser fram emot att fortsätta utveckla OptiMobile tillsammans med er i styrelsen. I och med bolagsstämman valde Per Gunningberg att inte ställa upp till nyval efter nästan 17 år i styrelsen. Per har med sin djupa tekniska kunskap och förståelse varit med och byggt upp både OptiMobile och vår produktplattform. Jag vill tacka Per för allt hans bidrag och stöd under sin tid i OptiMobiles styrelse.

Under andra delen av 2019 kommer vårt huvudsakliga fokus ligga på att fortsätta våra försäljningsaktiviteter för att sälja in vår produktportfölj mot både existerande och nya kunder. Mot bakgrund av den positiva respons vi får på våra produkter från de kunder och operatör vi träffar ser vi med tillförsikt fram emot att detta arbete kan komma att resultera i nya affärer under perioden.

Lars Rutegård
VD, OptiMobile AB (publ)

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Delårsrapport januari 2019 – september 2019                 2019-11-15
 • Bokslutskommuniké 2019                                                 2020-02-20

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av halvårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 15 augusti 2019
OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VD

Prenumerera

Dokument & länkar