HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2020 – 30 juni 2020

Report this content

Första halvåret (1 januari 2020 – 30 juni 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 311 (419) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 989 (-1 667) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,11) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 72,1 (61,8) %.

Andra kvartalet (1 april 2020 – 30 juni 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 68 (258) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 035 652 (-864) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,06) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Den 1 april meddelade OptiMobile att Erik Nilsson utsetts till ny verkställande direktör med tillträde den 1 juli 2020. Erik har mer än 30 års erfarenhet av internationellt säljarbete och kommer att leda vägen till ökade intäkter från existerande kunder samt en vidare expansion till nya kunder och marknadssegment.
 • Den 20 april informerade OptiMobile att Mangold Fondkommission ("Mangold") utsetts till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Inom ramen för överens-kommelsen lånade Gösta Bergman, via sitt helägda bolag Advokatfirman Bergman & Partners AB, ut 400 000 aktier i OptiMobile AB till Mangold. Genom denna utlåning minskades Gösta Bergmans innehav till 1 541 317 aktier.
 • Den 1 juni publicerades OptiMobiles informationsmemorandum ("IM") avseende beslutad företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattades av teckningsförbindelser om drygt 2,9 MSEK från befintliga aktieägare. Emissionsgarantier från tredje part hade inte upphandlats inför denna emission.
 • Den 22 juni meddelade OptiMobile att teckning i OptiMobiles nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomförts. Emissionen tillförde bolaget 6 948 049,80 kronor före emissionskostnader, vilka uppgick till ca 500 000 kronor, genom utgivande av 23 160 166 aktier till en teckningskurs om 0,30 kronor per aktie. Genom nyemissionen ökade OptiMobiles aktiekapital från 1 160 573,37 kronor till 2 689 144,326 kronor och antalet aktier från 17 584 445 till 40 744 611. Av emissionslikviden tecknades 5 045 724,90 kronor genom företräde.
 • Den 25 juni hölls årsstämma i OptiMobile. Samtliga förslag till beslut fattades med erforderlig majoritet.

Övriga händelser

 • Den 8 juli lämnade OptiMobile korrigerade uppgifter om utfallet i den företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare som bolaget offentliggjorde den 22 juni 2020. Korrigeringen avsåg ökning av antalet aktier samt ökning av aktiekapitalet. Korrekt utfall är att 24 920 307 aktier tecknats, vilket motsvarar en teckningsgrad om 94,48%. Av dessa tecknades 18 579 224 aktier med stöd av teckningsrätter och 6 341 083 aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Aktiekapitalet ökades från 1 160 537,37 kronor till 2 805 313,6320 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökades med 24 920 307 aktier, från 17 584 445 till 42 504 752 aktier. Bolaget tillfördes 7 476 092,10 kronor före emissionskostnader.
 • Den 31 juli lämnade OptiMobile följande flaggningsmeddelanden

OptiMobiles företrädesemission tecknade Katalysen & Partners AB  9 249 395 aktier. Efter genomförd emission uppgår Katalysen & Partners ABs innehav till totalt 11 991 065 aktier. Det motsvarar 28,8 % av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken. 

Gösta Bergman med närstående och bolag tecknade 1 982 170 aktier. Efter genomförd emission uppgår Gösta Bergmans med närståendes och bolags innehav till totalt 3 601 387 aktier. Det motsvarar ca 8,47% % av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken. Per Gunningberg med bolag tecknade 459 200 aktier. Efter genomförd emission uppgår Per Gunningbergs med bolags innehav till totalt 1 457 110 aktier. Det motsvarar ca 3,43% av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken

VD-kommentar 

Som nytillträdd VD är det med spänning och tillförsikt jag ser fram emot den kommande hösten och vintern. Efter den nyligen genomförda företrädesemissionen har vi en stark grund för att genomföra de kundprojekt som vi arbetar med, och även ta oss an nya kundaktiviteter. Marknaden för våra tjänster är fortsatt stark, och kommer rimligtvis öka kraftigt under de närmaste åren när den nya generationen WiFi (6E) lanseras i olika delar av världen. Den stora ökningen av kapacitet och kvalitet i dessa nät lämpar sig mycket väl för telefonitjänster för både små och stora företag.

Utöver detta har COVID-19-krisen påvisat att behovet för IP-baserade kommunikationslösningar är en viktig pusselbit för att anställda skall kunna jobba hemifrån på ett effektivt sätt. Vi bedömer att mobiloperatörerna kommer intensifiera sina satsningar på detta, då det tveklöst är den mest kostnadseffektiva lösningen att erbjuda inomhustäckning. Det är dessutom strategiskt viktigt för operatörerna att erbjuda dessa tjänster för att på ett för kunderna attraktivt sätt möta de satsningar som görs av Microsoft, Google och andra.

Våren präglades huvudsakligen av de finansieringsaktiviteter som vi planerade för och genomförde under våren. Detta arbete slutfördes genom en närmast fulltecknad nyemission och jag vill passa på att tacka dessa aktieägare, både nya och gamla för ert stöd och för att ni valde att teckna aktier i nyemissionen. 

Som vi tidigare kommunicerat är vår målsättning att inom de närmaste månaderna teckna avtal för ytterligare utvalda marknader och länder, ett arbete som pågår trots svårigheter att få till stånd fysiska möten på grund av reserestriktioner. Genom redan etablerade samarbeten med våra kunder i bland annat Polen, Portugal m.fl. har vi möjlighet att visa upp ett bra track record som vi bedömer kommer att gynna våra möjligheter till en givande diskussion och nya affärer på dessa nya marknader. Vi siktar även på merförsäljning med nya tjänster till våra nuvarande kunder. Samtal pågår med säljrepresentanter på andra marknader som vi bedömer som strategiskt viktiga för våra tjänster.

Färdigställandet av Netmore Groups tjänst som bygger på OptiMobiles nya produkt är i slutfasen och tjänsten beräknas vara klar för lansering under hösten. OptiMobile har under detta kundprojekt utvecklat en unik plattform och produkt som vi ser stor potential i att sälja in till operatörer både i Europa och på en bred internationell marknad.

Diskussionerna med NSF fortskrider.  

Under andra delen av 2020 kommer vårt huvudsakliga fokus ligga på att fortsätta våra försäljningsaktiviteter för att sälja in vår produktportfölj mot både existerande och nya kunder. Mot bakgrund av den positiva respons vi får på våra produkter från kunder och operatörer ser vi med tillförsikt fram emot att detta arbete kommer att resultera i nya affärer.

Erik NilssonVD, OptiMobile AB (publ)

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Delårsrapport januari 2020 – september 2020                    2020-11-20
 • Bokslutskommuniké 2020                                                    2021-02-23

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Avlämnande av halvårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 20 augusti 2020

OptiMobile AB (publ)Styrelsen och VD

Prenumerera

Dokument & länkar