HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2021 – 30 juni 2021

Report this content

Första halvåret (1 januari 2021 – 30 juni 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 455 (311) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 449 (-1 989) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,10) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 69,4 (72,1) %.

Andra kvartalet (1 april 2021 – 30 juni 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 152 (68) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 080 (-1 036) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Den 21 april meddelade OptiMobile att Lodurr-platform och mobilklienter för Android och iOS levererats till NSF Telecom Ab i Finland. Utvecklingsarbetet för NSF Telecom har nu slutförts och tjänsten är levererad och redo för utökade kundtester och intrimning inför kommersiell lansering. Tjänsten erbjuder SIM-fria mobiltjänster som högkvalitetsröstsamtal och andra mervärdestjänster över WiFi, 3G-, 4G- och 5G-nät och innehåller ett unikt gränssnitt anpassat för specifika kundsegment.
 • Den 5 maj beslutade styrelsen i OptiMobile AB om en riktad nyemission on 1,5 MSEK till Grytinge Invest AB. Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 20 – 30 september 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie.
 • Den 25 maj kallades aktieägarna till årsstämma den 23 juni 2021 kl 16:00 på Hotel Birger Jarl i Stockholm.
 • Den 2 juni offentliggjordes årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive webbsidor (www.optimobile.se och www.spotlightstockmarket.com).
 • I början av juni flyttade OptiMobile in i nya lokaler hos WeWork på Malmskillnadsgatan 32, plan 11.
 • I juni gick OptiMobile med i den svenska gruppen av Gaia-X, ett europeiskt initiativ för att ta fram säkra molntjänster som uppfyller de högt ställda europeiska säkerhetskraven. 
 • Den 23 juni hölls årsstämma i OptiMobile AB.

Övriga händelser

 • Den 19 maj informerade OptiMobile att Grytinge Invest passerat flaggningsgränsen 5%. Grytänge Invest AB tecknade och äger efter nyemissionen 3 750 000 aktier. Det motsvarar 8,11% av kapital och röster i bolaget.  
 • Den 20 maj meddelade OptiMobile att avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner bestämts till 27 maj 2021.

VD-kommentar

På OptiMobile har vi anpassat oss till de Covid-rekommendationer som finns och vant oss vid att jobba remote och med digitala verktyg. Vi har i början av juni bytt kontor och sitter nu centralt i Stockholm, nära Sergels Torg.

Sedan slutleveransen till NSF Telecom har OptiMobiles utvecklingsteam fokuserat på utformningen av NSFs tjänst och framtagande av ny funktionalitet anpassad för deras marknadspositionering och specifika kundkategorier. NSF genomför nu kundtester av tjänsten.

Gällande den tjänst som tagits fram för Netmore pågår spännande samtal om former för den kommande lanseringen.

Det senaste året har visat att digital kommunikation har blivit oumbärlig, både för privatpersoner och företag. Detta, tillsammans med företagens anpassning till gig-ekonomin där personal kan komma och gå i ett snabbt tempo ställer högre krav på flexibla och kostnadseffektiva kommunikationslösningar. Vi arbetar med framtagande av en tjänst riktad direkt mot företagssegmentet och den starkt växande BYOD (Bring Your Own Device) -trenden. Tjänsten, som gått under arbetsnamnet Foni, kommer innehålla funktionalitet utöver traditionell telefoni och erbjuda företag en effektivisering av både intern och extern kommunikation samt både kostnads- och miljöfördelar. OptiMobile samarbetar med designbyrån LA+B med utformning av tjänsten som planeras lanseras till hösten under ett eget varumärke.

OptiMobiles royalty-intäkter befinner sig fortfarande på en otillfredsställande nivå och vi jobbar för att snabbt få till lanseringar av tjänsterna för NSF och Netmore, varefter vi bedömer att royalty-intäkterna kommer förstärkas markant i takt med att antalet användare stiger. Dessutom förväntas lanseringen av den egna företagstjänsten bidra med prenumerationsintäkter mot slutet av detta år.

IT-Säkerhet är allt viktigare och OptiMobile har gått med i ett europeiskt samarbetsprojekt för säkra moln-tjänster, kallat Gaia-X. Våra nya tjänster kommer baseras på riktlinjer från detta projekt. OptiMobile för även strategiska samtal med potentiella samarbetspartners som kan erbjuda nya säljkanaler för bolagets tjänster. Via dessa kanaler kommer OptiMobile få tillgång till nya geografiska regioner och etablerade kundrelationer.

Enligt en studie av Forbes kommer hälften av arbetsmarknaden att bestå av frilansare inom 10 år. Digitaliseringen av allt större delar av samhället är en enorm, oundviklig trend, vilken OptiMobile är ypperligt positionerat för att växa med.

Erik Nilsson
VD, OptiMobile AB (publ)

Teckningsoptioner

Vid upprättandet av denna delårsrapport finns 9 250 950 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar, under perioden den 20 – 30 september 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,60 kr. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer OptiMobile att tillföras upp till ca 5,55 MSEK före transaktionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning av samtliga teckningsoptioner att öka med 610 562,7 kr från 1 408 073,37 kr till 2 018 636,07 kr. Antalet aktier ökar i så fall med 9 250 950 från 46 254 752 till 55 505 702 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Principer för halvårsrapportens upprättande

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Delårsrapport januari 2021 – september 2021                      2021-11-22
 • Bokslutskommuniké 2021                                                       2022-02-22

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av halvårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 20 augusti 2021

OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VD


 

Prenumerera